Къарачай-Черкесияны хурметли джамагъаты!


Джазны эмда Урунууну байрамы бла барыгъызны да таза джюрекден алгъышлайбыз!
Май байрамны кёб джылланы адет болуб келгени этимлилик, учунуб ишлеу къралыбызда эм уллу махтаугъа саналгъанына, ишни сюйген адамгъа берилгенча бир сый башхагъа берилмегенине шагъатлыкъ этген затды. Аны бла да къалмай, 1-чи Май бизде къачан да, бирликни, бирикмекликни, алгъа барыуда, ашхылыкъгъа тырмашыуда бир джолну тутууну белгиси болгъанлай тургъанды.
Биз быйыл 100-джыллыгъын белгилеген республикабыз абадан тёлюбюзню (ата-аналарыбызны, аккаларыбызны, аммаларыбызны) мангылай къыйыны бла къуралгъанды. Ол тёлюню аллында баш иебиз. Тамбласында республика къалай боллугъуну, ызыбыздан келлик тёлюлеге ол не халда джетеригини джууаблылыгъы уа бизни бойнубуздады.
Алгъа къараб белгиленнген борчларыбыз уллу борчладыла, тюрлю-тюрлю санагъатлада джарашдыргъан проектлерибиз магъаналы проектледиле. Алай а кючюбюзню бирикдирсек, властла бла джамагъат бирден къолгъа алсакъ, федерал аралыкъны болушлугъу бла тыйгъычладан да ётюб, ишибизни тыйыншлысыча баджарлыкъбыз.
Сыйлы джердешле! Кючюгюзню салыб, фахмугъузну ишлетиб, тырмашыб этген джетишимлеригиз ючюн, хар биригизге энчи разылыгъыбызны билдиребиз. Дунияны ашхылыкъларын теджейбиз сизге, эсен болугъуз, рахатлыкъда джашагъыз!

 

Къарачай-Черкес
Республиканы Башчысы
Темрезланы Рашид

Къарачай-Черкес
Республиканы Халкъ
Джыйылыууну (Парламентини) Председатели
Иванов Александр
Къарачай-Черкес
Республиканы
Правительствосуну Председатели
АРГУНОВ Мурат.

 
{jcomments}