Бу кюнледе Гитче Къарачай районну Ючкекен элинде орналгъан спорт къалагъа Украинада бардырылгъан спецоперацияны кёзюуюнде аскер борчун толтура джан берген, Эресей Федерацияны Джигити генерал-майор Боташланы Къанаматны аты аталгъанды.


Спорт къаланы мекямыны къабыргъасына Боташ улуну аты джазылгъан мемориал къанга салыннганды. Аны бла да къалмай, Эресей Федерацияны Джигити Боташланы Къанаматны сыйына аталыб Ючкекенде каратэден биринчи кере эришиуле ётгендиле. Аллай эришиуле энди джыл сайын да бардырылгъанлай турлукъдула.
«Боташланы Къанамат этген джигитлиги бла кесини атын республикабызны, бютеу къралыбызны тарихине къошханды. Бизни ётгюр джердешибизни аты Къарачай-Черкесияда джашагъанланы джюреклеринде сакъланныкъды. Ол Эресейни къоркъуусузлугъу ючюн уруш эте, фашизмни кючлю идеологиясына къаршчы кюрешде ёлгенди. Аны Ата джуртха къуллукъ этгени, кертилиги, сюймеклиги ёсюб келген джаш тёлюге ашхы юлгюдю», - деб джазгъанды КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид Телеграм-каналында.

(БИЗНИ КОРР.).

 
{jcomments}