Кеслери сакъатла болсала да, бизни республикада урунур хыйсаблы адамла аз тюлдюле.  Закон бла аланы ишли болур эркинликлери барды. Ала ол эркинликлери бла хайырланаламыдыла? Властла аланы иш бла баджарыргъа къайгъырамыдыла?
КъЧР-ни Правительствосуну Премьери Озов Асланны башчылыгъы бла бардыргъан кёзюулю джыйылыуда ол ишлеге къаралды. Аны ишине республиканы Правительствосуну Председателини заместители Суюнов Джанибек, министерствола бла ведомстволаны, муниципал къуралышланы башчылары да къошулдула.
Озов Аслан, джыйылыуну ача, Бирлешген Миллетлени Организациясы Сакъат адамланы юслеринден конвенцияны ратификациясын этгени себебли, джамагъатны аллында иш бла баджарыуну да айтыб, аланы эркинликлерин толтурууну джууаблы борчлары турадыла, деди.


Джыйылыуда КъЧР-де Адамланы иш бла баджарыуну кърал къуллугъуну тамадасы Хизир Кумуков сакъатланы ишлеге джарашдырыу не халда болгъаныны юсюнден доклад этди. Быйыл джылны аллындан бери, деди ол, 915 сакъатны тюрлю-тюрлю джумушу этилгенди, ол къауумдан 263 адам да ишге джарашдырылгъанды. Бу зат Къарачай-Черкесияда сакъат, къыяулу адамланы ишге джарашдырыу Россияны башха субъектлеринден эсе иги къуралгъанын кёргюзеди. Аны алайлыгъыны юсюнден Россия Федерацияны урунуу бла социал джакълыкъны юсюнден министри М. Топилин быйыл августну 4-де бардыргъан  видеоконференциясында да айтхан эди.

Джыйылыуда Правительствону Председателини заместители Джанибек Суюнов саулукъларында къыяулары болгъан адамлагъа закон берген эркинликлени табдырыу бла аланы ишге джарашдырыуну проблемаларыны эмда аланы толтурууну юслеринден сёлешди. Ол джаны бла арт кёзюуде баджарылгъан затланы юслеринден айтды.
Джыйылыу ахырында саулукъларында къыяулары болгъан адамланы урунуу эркинликлерин джашауда не къадар толу баджарыр мадарланы белгилеген бегим алды.

 
{jcomments}