Къобан районда «Джулдузу болгъан юй» деген патриот проект кючюне киргенди. Ол Ата джуртубузну къоруулагъанланы, ветеранланы атларын ёлюмсюз этиуге джораланнганды.
Бу проектге джол берген Къобан муниципал районну администрациясыды, анга Къазауатны эмда урунууну ветеранларыны совети, эл администрацияланы башчылары, джамагъатны социал джаны бла къоруулагъан бёлюм, культура учреждениеле, районну бютеубилим берген школлары тири къошулгъандыла.
Джуртубузну къоруулагъанланы юйлерине джулдуз тагъыллыкъды – бу сыйлы джумушну патриот темалагъа аталгъан конкурслада, аскер-спорт оюнлада хорлагъан аскер-патриот отрядлагъа ышанныкъдыла.
Алай бла, проект джашаугъа сингдирилликди – къызыл джулдузланы бютеу районнга джаярыкъдыла, джаш тёлю бла патриот сезимлени ёсдюрген джыйылыула бардырыллыкъдыла, школлада «Джулдузу болгъан юй» деб сочинениеле джазыллыкъдыла, ётгюрлюкге аталгъан дерсле ётерикдиле. Районну библиотека къуллукъчулары тюбешиуле къурарыкъдыла.
Къазауатны ветеранлары сабийлеге кеслерини уруш джолларындан хапар айтырыкъдыла.

 
{jcomments}