Башил (январь) айны 31-де Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид Ата джуртну аскерчилерини юйдегилерини комитетини (КСВО) бизни республикада бёлюмюню председатели  Аида Анушко бла тюбешиб, ол башчылыкъ этген учреждениени ишинден хапар соргъанды.

Эм алгъа Темрезланы Рашид Аида Анушкогъа аны баш иеси спецоперацияны кёзюуюнде, къуллукъ борчларын толтура тургъан джеринде,  ауушханы бла байламлы къайгъы сёз бергенди.

Тюбешиуде Аида Анушко Ата джуртну аскерчилерини юйдегилерини комитетини регионал бёлюмюне башчылыкъ спецоперациягъа къошулгъан адамланы хар бирине да къайгъыргъаны ючюн этиб башлагъанын айтханды.

Ол бюгюнлюкде аскерчилени юйдегилерине къаллай болушлукъ керек болгъанын кесини сынамындан иги ангылагъанын, аллай кёлтюргючлюк этерге хазыр болгъанын да чертгенди.

Ата джуртну аскерчилерини юйдегилерини комитети РФ-ны Президенти Владимир Путинни излеми бла къралыбызны политикасын джакълар ючюн спецоперациягъа къошулгъан джердешлерибизни  эт-джен адамларына кёлтюргючлюк этерге деб къуралгъанды.

РФ-ны Президенти къралны Правительствосу бла КСВО-гъа спецоперациягъа къошулгъан аскерчилеге да, аланы юйдегилерине да болушлукъ этиуню программасын бирге къураргъа борч салгъанды.

Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид КСВО-ну джергили бёлюмюню председатели Аида Мавлетовнагъа башлагъан ашхы ишинде республиканы башчылыгъындан не джаны бла да болушлукъ табарыгъын айтыб, ышандыргъанды.

 «Хар аскерчи да ичги сёзюн, джарсыуун юйдегисине айтады. Аскерчилеге не керек болгъанын аланы эт-джен адамлары кимден да алгъа биледиле. Аланы юйдегилери бла къысха байламлылыкъ джюрютгенибизни себебинден, биз да алагъа кереклини заманында билиб, джиберирча боллукъбуз», – дегенди Темрезланы Рашид.

 
{jcomments}