Быйыл башил (январь) айны 1-ден гардош бла тахта кёгетлени ишлерин джарашдыргъан, алагъа тири джюрюш берирге джораланнган федерал проект ишлеб башлагъанды.

Аны баш мураты башында сагъынылгъан санагъатланы ишчилерине болушлукъ табдырыуду, алай бла, гардош, тахта кёгетлени аслам чыгъарырча мадар къурауду.

Субсидия «Къарачай-Черкес Республиканы эл мюлкюн ёсдюрюу» деген кърал программаны тамалында этилген ишлеге кёре берилликди.

Сёзден, субсидия эл мюлкде товар чыгъарыучулагъа, энчи мюлклери болгъанлагъа, «Налог на профессиональный доход» деген джорукъ бла ишлегенлеге, дагъыда бир къауум адамгъа берилликди.

Ала ачхаларын эл мюлкде хайырландырылгъан не тюрлю асыулу урлукъну сатыб алыугъа да джояргъа боллукъдула. Андан сора да, гардош бла тахта кёгетлени чыгъаргъан сагъатда этген джоюмну бир кесегин джабаргъа мадар табарыкъдыла.

Аны юсюнден Къарачай-Черкес Республиканы Эл мюлк министерствосуну сайтында толу хапар табаргъа мадар барды. Неда КъЧР-ни Эл мюлк министерствосуну техника бла джерчиликге къарагъан бёлюмюнде 8(8782) 22-06-02 телефон бла къонгурау къагъыб, хапар билирге боллукъду.

Узеирланы Хусей.

 
{jcomments}