КъЧР-де биринчи кере джаш тёлю бла ишлеуге багъышланнган  «Политиканы край школу» деб джамагъат-политика проект джашаугъа сингдирилиб тебрегенди. Ол джаш тёлюню политика джаны бла билимин ёсдюрлюкдю.
- Проектни магъанасы уллуду, бу джолгъа дери быллай зат болмагъанды. Джаш тёлюню политика бла шагъырей этерикдиле, – деб хапар айтханды «Урунууну джаш тёлю биржасы» деген РГБУ-ну директоруну борчларын толтургъан Тотаркъулланы Ибрагим.
«Каспий-2017» деген халкъла арасы джаш тёлю саммитни кёзюуюнде бу проектни башларгъа тыйыншлысыны юсюнден айтылгъанды.


Тотаркъул улу  айтханнга кёре, бу проект Ставрополь крайда юч джылны мындан алгъа кесине джол ачханды.
Проектни джашаугъа сингдириб башлагъанла, кёб тюрлю халкъла арасы джыйылыулада болуб, иги сынам джыйгъандыла, этер ишлерин ариу биледиле.
Проект юч бёлюмден къуралгъанды. Биринчисине окъуу программа киреди, анда республиканы белгили  политиклери кеслерини оюмларын айтырыкъдыла, лекцияла окъурукъдула. Экинчи бёлегинде толтуруучу властны келечилери бла джаш тёлюню тюбешиулери боллукъду.
Ючюнчю бёлюмде джаш адамла стажёр программаны ётерикдиле. Кеслерин иги джаны бла кёргюзгенле иш бла баджарылыргъа боллукъдула.

 
{jcomments}