Эресей Федерацияны Кърал Думасыны депутатлары Къарачай-Черкесияны башчылыгъына аскерчилеге, аланы юйдегилерине да болушлукъ этиуню таб къурагъаны ючюн разылыкъларын билдиргендиле.

Бу кюнледе Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид спецоперациягъа къошулгъан джердешлерибизге, аланы юйдегилерине право эмда социал болушлукъ этиуге аталгъан кенгеш бардыргъанды. Ол кенгешге РФ-ны Кърал Думасыны бизни республикагъа ишлерини юсю бла келген депутатлары Казбек Тайсаев бла Яна Лантратова къошулгъандыла.
Темрезланы Рашид 2014-чю джылдан бери Къарачай-Черкесия Донецк, Луганск областладан къачхынчылагъа къонакъбайлыкъ этиб тургъанын, бизни республикада алагъа не джаны бла болушлукъ этилгенин чертгенди.
«Туугъан джуртларында талай джылны инджилгенлерин, миллетчилени алагъа уллу къыйынлыкъла салгъанларын, амалсыздан юйлерин-кюнлерин атыб къачыб келгенлерин Донбассда джашагъан адамланы кеслеринден эшитгенбиз. Аланы ол хапарларын билген джамагъат РФ-ны Президенти Владимир Путинни Украинаны миллетчиледен тазалаугъа аталгъан спецоперация бардырыргъа деген оноууна бирден разы болду. Биз барыбыз да миллет алчыбыз, Эресей Федерацияны келир заманыны къайгъысын бюгюнден этиб, Ата джуртубузну къорууларгъа излегенин иги ангылайбыз», - дегенди Темрезланы Рашид.
Башчы озгъан джыл байрым (февраль) айны 24-ден бери спецоперацияны бардырыргъа контракт бла да, кеси разылыкълары бла да Къарачай-Черкесиядан кетген аскерчилени саны 100-ле бла саналгъанын да чертгенди.
Ол айтхандан, бу ишге къайгъырыулу адамла бары къошулгъандыла.
63 джылында кеси разылыгъы бла спецопрециягъа къошулгъан, авиацияны генерал-майору, лётчик-снайпер Боташланы Къанамат да аланы бири болгъанды. Ол аскерчи нёгерлерин къутхарыр ючюн кесини джанын аямагъанды.
РФ-ны Президентини Указы бла Боташланы Къанаматха ауушханындан сора «Эресейни Джигити» деген сыйлы ат аталгъанды.
Спецоперацияны кёзюуюнде уллу джигитликле этиб, кърал саугъалагъа тыйыншлы болгъан джердешлерибиз дагъыда бардыла.
Темрезланы Рашид Къарачай-Черкесияда власть бла джамагъат биригиб, спецоперацияны бардыра тургъан аскерчилеге, аланы юйдегилерине болушлукъ этилиб тургъаныны юсюнден да айтханды.
«Хар аскерчини да юйдегисине кёлтюргючлюк этерге кюрешебиз. Къарачай-Черкесияда спецоперациягъа къошулгъан аскерчилеге да, аланы юйдегилерине да болушлукъгъа бир кере ачха бериледи. Бюгюнлюкге аллай болушлукъгъа деб, регионал дараджада 170 мелиуан сом джоюлгъанды», - дегенди КъЧР-ни Башчысы.
КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид республиканы Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Ивановгъа аскерчилеге эмда аланы юйдегилерине магъаналы ишлени баджарыугъа аталгъан закон-джорукъ джарашдырлыкъ Ишчи къауум къураргъа борч салгъанды.
РФ-ны Кърал Думасыны депутатлары Казбек Тайсаев бла Яна Лантратова, спецоперациягъа къошулгъан аскерчилеге, аланы юйдегилерине этилген болушлукъну юсюнден кенгешде айтылгъанны эшитгенлеринден сора, бизни республикада ол джаны бла этилгенни ашхы сынамгъа санагъандыла.
«Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашидге да, аны бла бирге спецоперациягъа къошулгъан аскерчилеге, аланы юйдегилерине болушлукъ этиб кюрешген къуллукъчулагъа да бек разыбыз.
Ол джаны бла бек уллу иш этиле турады. Ишни юсю бла КъЧР-ден аскерчилеге тюбеген эдик да, ала да джердешлери кёлтюргючлюк этиб тургъанларын айтыб, КъЧР-ни башчылыгъына да, джамагъатына да разылыкъларын билдире эдиле. Ала туугъан джуртларындан алай кёл табханларына къууандыкъ.
Этилген да кёб, алкъын этилирге керекли да бек кёб. Алай болса да, Темрез улуну башчылыгъы бла къуралгъан бу келишиулю команда не джарсыугъа да къарарыгъына, не уллу кемликни да тюзетиригине ышанама. Барыбызны да бирикгенибиз Хорламны джууукълашдырлыгъы хакъды», - дегенди Казбек Тайсаев.
«2014-чю джыл, бизни ишчи къауум ДНР-де болгъан кёзюуде, Къарачай-Черкесия гуманитар болушлукъ да эте, сабийле бла джаралыланы чыгъарыргъа болушханы эсимдеди.
Ол ишге Къарачай-Черкесияны кърал къуллукъчулары, волонтёрлары, джамагъат организациялары…, къысхасыча айтсам, бютеу джамагъаты къошулгъан эди. КъЧР-де Украинадан къачхынчылагъа, джаралылагъа, сабийлеге реабилитация этдирген эдиле.
Бюгюн да ведомствону къуллукъчулары аскерчилени юйдегилери бла къысха байламлылыкъ джюрютюб, алагъа болушуб тургъанларын кёрдюк», - дегенди Яна Лантратова.
Я. Лантратова бизни республика бла бирге толтуруллукъ талай проектни юсюнден да айтханды. Аланы бири телемост система къураб, видео халда аскерчилени юйдегилери бла байламлы эте турургъа, алагъа кёлтюргючлюк этиуню хапарлагъан газетлени фронтха ашырыугъа аталгъанды.
«Ата джуртубузну къоруулай тургъан аскерчилеге джашагъан джерлеринде юйдегилерине болушлукъ этилиб тургъанын билдирген, алай бла кёл берген магъаналы ишди», - дегенди Яна Лантратова.
Ол айтхандан, патриот ангыны бегитиуге, ол джаны бла билимни ёсдюрюуге аталгъан ишле энтда да этилликдиле.

 
{jcomments}