«Биргенге ышаннгылы тенглеринг болсала, кёлюнг токъ, джюрегинг батыр болады», - дейди Хачирланы Шамил.

Чапаевское элден Хачирланы Артурну джашы Шамил, къралыбызны политикасын джакълай Украинада бардырыла тургъан спецоперациягъа къошулуб, ётгюрлюгю бла кърал саугъагъа тыйыншлы болгъан джердешлерибизни бириди.
Украинаны Николаевский областында Шамилни башчылыгъы бла моторлу мараб атыучу аскер бёлек, БТР-леде колонна болуб, бара тургъанлай алагъа миллетчиле миномётладан атхандыла. Алайда алда баргъан БТР-ни джюрютген аскерчи ауур джаралы болгъанды. Тизиу болуб баргъанла не алгъа баралмай, не артха кеталмай, отну тюбюнде къала башлагъанларын эсгериб, Хачир улу аскерчилеге къоркъуусуз джерге джаяу кёчерге буйрукъ бергенди. Кеси да джаралы тенгин отну тюбюнден чыгъаргъанды. Аскерчилени къуршоу тизиб, кеси аланы араларында джаралы джашха биринчи болушлукъ этгенди.
Бютеу взводха артха турургъа буйрукъ берилгенинде, Шамил къол сауут-саба бла уруш бардырта, кеси башчылыкъ этген аскерчилени алайдан чыгъаргъанды. Хачир улу, къыйын болумда эсин ташламай, тыйыншлы оноу этгени бла аны аскерчилери бары да сау къалгъандыла. Ол джигитлиги ючюн Хачирланы Артурну джашы Шамил Жуковну медалы бла саугъаланнганды.
Шамил аны аскер бёлегине ол урушдан сау-эсен чыгъаргъа къумушчу Бытдаланы Исмаил бла зеленчукчу Теуналаны Артур болушханларын да айтады.
«Исмаил бла Артур биз джауну отуну тюбюне тюшгенибизни къайдан эсе да билиб, камазла бла келиб, алайдан алыб кетген эдиле. Сау болсунла, керти джигитле ма аладыла», - дейди Хачир улу.
Шамил туугъан элинде орта школну джетишимли тауусханындан сора Краснодар шахарда МВД-ны окъуу заведениесинде баш билим алгъанды. Ишлер кёзюую джетгенинде уа, джюрек излеми бла полициячыдан эсе аскерчи болургъа излегенди. Алай бла Хачир улу, 2016-чы джыл кесамат бегитиб, Сторожевой станседе орналгъан 34-чю тау моторлу мараб атыучу бригаданы къурамында къуллукъ этиб тебрегенди. Ал кёзюуде ол наводчик болуб, окъ-тоб тюшерге керек джерни белгилеб тургъанды. 2019-чу джыл аскер къуллукъну эбине тюшген джашны моторлу мараб атыучу 4-чю взводну къурамында бир аскер бёлекге башчы этгендиле. Ма ол къуллукъну махтаулу толтура тургъанлай Шамил Украинада бардырыла тургъан спецоперациягъа къошулгъанды.
«Аскер къуллукъну сайлагъан заманымда быллай болумгъа тюшерикме деб турмай эдим. Алай болса да, рахат заманда къралыма сыйлы къуллукъ этиб, аскерчилеге теджелген льготала бла хайырланыб туруб, къыйын кёзюуде бир джаякъларгъа бетим джетмеди. Спецоперация башланнганын, анга къошулургъа керек болгъаныбыз айтылгъанында, къайда да Аллах буюргъан боллукъду деген акъыл бла, ары тебреген нёгерлериме къошулгъан эдим.
Джанына къоркъмагъан болмайды, алай а, биргенге талай джылны таныгъан ышаннгылы тенглеринг болсала, алгъа таукел атлайса. Не къыйын болумда да талай аскерчини джанына джууаблы болгъаным ючюн кесими артыкъ да бек къатдырыргъа кюрешгенлей тургъанма.
Мени хапарымы билгенле анда къуру да палахлагъа тюбейдиле деб турмасынла, окъ-тоб атылмагъан, тынчлыкълы кёзюуде заманыбызны джарыкъ ётдюргенибиз да болгъанды. Сёзден, Къарачайны джангырыууну кюнюнде – хычаман (май) айны 3-де - къарачай джашла бирге джыйылыб миллетибизни байрамын белгилеген эдик», - дейди Шамил.
Спецоперацияны кёзюуюнде Шамил талай кере контузия да болгъанды. Алай а, госпиталгъа ашырылгъан ауур джаралы аскерчилени къатларында кесине джукъ болмагъаннга санаб, фронтда урушлагъа къошулгъанлай тургъанды. 3 айдан асламны спецоперацияны бардыргъан аскерчилеге реабилитация этдирген адет барды да, бусагъатда Шамилни аллай болджалы джетиб, санаторияда саулугъун тюзетирге, юйде да бир кесек солургъа джибергендиле.
«Чакъырсала, энтда да ызыма кетерикме, бусагъатда да анда тенглериме джюрегим къайгъыргъанлай турады.
РФ-ны Президенти Владимир Путин бу спецоперацияны къралыбызны келир заманыны къайгъысын этиб башлатханды да, Аллах айтса, миллетчилени къысха заманда хорларбыз да, рахат джашауубузгъа киши къатылмазча этербиз», - дейди Хачирланы Шамил.
Аллай ышанмакълыкъ бизде да барды. Эресей Федерацияны къоркъуусузлугъун бегитиуге эмда къарнаш миллетни азатлаугъа аталгъан кърал политика толтурулуб, спецоперация бошалырын, аскерчи джердешлерибиз юйлерине сау-саламат къайтырларын биз да ашыгъыб сакълайбыз.

БАЙРАМКЪУЛЛАНЫ Зульфия.

 

 
{jcomments}