Сентябрны бири - Билим бериуню кюню - Абаза районну Кара-Паго элинде «Школ эмда сабий сад» деген окъуу комплексни  ачыу бла байламлы уллу къууанч болгъанды. Ол къууанчха Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, Абхазияны вице-президенти Габния Виталий, Правительствону членлери, депутатла, «Алашара» деген джамагъат организацияны президенти Экзеков Мусса, районну эмда элни адамлары къошулгъандыла. Байрамны башларны аллы бла къонакъла Уллу Ата джурт къазауатда ёлген элчилеге этилген эсгертмеге гокка хансла салгъандыла.
Элде бу комплекс орналгъан джерде алгъын 1928-чи джыл ишленнген 8-джыллыкъ школ болгъанды.  Бир тюбешиуде элчилени бири  КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашидден аны орнуна джангы окъуу учреждение ишлетиригин тилейди. Ол анга элде сабий сад болмагъанын да айтады. Бусагъатдагъы «Школ эмда сабий сад» деген комплексни ишлеуню оноуун республиканы Башчысы андан сора этеди. Ол оноу джашауда да толгъанды. Аны себебинден мында школгъа джюрюгенле къуру бир сменада окъурукъдула. Школгъа барыргъа джыллары джетмеген сабийле да анда ачылгъан садха джюрюрюкдюле. Комплексге Къарачай-Черкесияны Башчысыны бегими бла Абхазияны биринчи Президенти Ардзинба Владиславны аты аталлыкъды.


Темрезланы Рашид, къууанчны ача, республиканы адамларын Къурман байрам бла алгъышлаб, алагъа ашхылыкъла, рахатлыкъ эмда джетишимле теджеди.
«Аны къурулушун бардырыргъа къошулгъанланы кючлери бла  бусагъат заманны излемлерин толтургъан кенг эмда аламат школ ишленнгенди. Школну коллективи бла Абаза районну джамагъаты бу окъуу учреждениеге Абхазияны биринчи Президенти Ардзинба Владиславны аты аталлыгъын тилеген башламчылыкъ этгенди да, мен ол оюмну толусу бла къабыл кёреме. Ол кесини къралын кърал этерге уллу къыйын салгъанды», - деди КъЧР-ни Башчысы, къууанчны ача.
Ол айтхандан, арт джыллада республиканы башчылыгъы мында школгъа дериги билим бериу бла орта билим бериу, культура-джарыкълыкъ, социал санагъатлагъа объектле ишлеуге айырылыб аслам эс бёледи. Аны алайлыгъына шагъатлыкъ этген юлгюле аз тюлдюле. Аланы бириди быйыл Абаза районну Псыж элинде хайырланыугъа бериллик культура юй. Темрезланы Рашид республиканы бирси районларында да кёб тюрлю проект джашау орунлу боллукъларын да айтды.
Абхазияны вице-президенти Габния Виталий да сёлешди ол къууанч джыйылыуда. «Бу элде   Абхазияны биринчи Президенти Ардзинба Владиславны атын джюрютюрюк школ ишленнгенини уллу магъанасы барды. Аны себеби сабийлеге бусагъатхы заманны излемине келишген школ ишлеб бермеклик биз баджаргъан джумушланы ичинде эм игисиди. Ала, ол школда иги билим алыб, джашаугъа таукел атламла, Джуртларына халал къуллукъ этерикдиле. Анга Абхазияны биринчи Президентини атын атамакълыкъ а бизни джангы тарихибизни, Абхазияны хорламыны белгисиди. КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид  Ардзинбаны эсгериуню кюнюнде берген сёзюне керти болгъаны ючюн сау болсун. Аны кючюнден абаза элде Абхазияны биринчи Президентини атын джюрютюрюк школ ачылды. Къууанч бла ачылсын!» - деди ол.
Кара-Пагода ишленнген школ 2,9 минг квадрат метр джерни алады. Билим бериуню бусагъатхы излемлерине толу джууаб береди. Мында 120 джашчыкъ бла къызчыкъ билим аллыкъдыла. Комплексде ачылгъан садха да 40 сабий джюрюрюкдю. Бери сохта сабийле бла бирге школгъа барыргъа джыллары джетмегенле да джюрюйдюле. Аны кабинетлери бусагъатхы окъуу керекле бла толу баджарылгъандыла. Ала тюрлю-тюрлю кружокла бардырырча да джарашдырылгъандыла.    Комплексде кенг спортзал, хант юй, башха затла да орналгъандыла.
Быйылны ахырына дери быллай аламат окъуу комплексле  Холоднородник, Псаучье-Дахе элледе да берилликдиле. Аланы биринчисинде 260, экинчисинде да 264 сохта окъурукъдула, садиклерине да 75 сабийден джюрюрюкдюле.
Бютеулей да юч сабий садда 700 сабийге неси да джарашхан орун боллукъду.
Быйыл биринчи класслагъа барлыкъланы саны 6 минг сабийден атларыкъды.
Джангы школда дерс бардыргъанды
Билим бериуню кюню биринчи сентябрда Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид Каро-Паго элде джангы школда «Биз Россияны гражданларыбыз» деген темагъа дерс бардыргъанды. Ол школ а, белгилисича, Абхазияны биринчи Президенти Ардзинба Владиславны атын джюрютюрюкдю.
«Хар затда да, хар неде да туугъан Ата джуртну джакъларгъа, аны сыйын чыгъарыргъа керекди. Адамны джашауунда эм сыйлы зат да олду. Абадан тёлюню джетишимлери бла хорламларына махтау, сый  бериу да бек магъаналы ишлени бириди. Бизни Джуртубузну джангы тарихинде Уллу Ата джурт къазауат бла аны джигитлери баш орунланы бирин аладыла. Биз аны да, абадан тёлюню ол къазауатда этген уллу джигитликлери бла урунуу хорламларын да эсибизде тутаргъа керекбиз. Ала бизни Ата джуртну да, Европаны къралларын да фашист кючлеучюледен сакълагъандыла», - дегенди ол дерсинде Темрезланы Рашид.
Сохтала, ол неда бу политика ишни юсюнден Темрезланы Рашидни акъылын билирге излеб, тюрлю-тюрлю соруула бергендиле.  Россияны географиясын иги билгенлерин кёргюзгендиле.
Темрезланы Рашид да арт джыллада республиканы башчылыгъы джаш тёлюню илму, творчество билимин, аны спорт бла кюрешиуюн ёсдюрюуге таймаздан эс бёлюб тургъанын айтханды. «Бизни сабийле эм иги сабийледиле. Ала, кеслерини эллерини, шахарларыны, республикаларыны махтаулары болуб къалмай, бютеу къралны да махтауларыдыла. Ала ол атларына керти болмай да къаллыкъ тюлдюле», - деб, джаш тёлюбюзге уллу махтау, сый бериб сёлешгенди. Уллуланы, гитчелени да джангы окъуу джыл бла алгъышлаб, сабийлеге билим алыуда, спорт бла, творчество бла кюрешиуде барыбызны да къууандырлыкъ хорламла теджегенди.

 
{jcomments}