Быйыл сентябрны 3-де республикада терроризмге къаршчы кюреш бардырыуну джакълай, Къарачай муниципал районну Коста Хетагурово элинде Бесланда болгъан къыйынлыкъда ёлгенлени эсгере, бушуу митинг болду.
Террор актны заманында Бесланда ажымлы ёлген адамланы, тыйыншлы сый бере эсгерирге кърал власть органланы келечилери, республиканы шахарлары бла районларыны делегациялары, джамагъат эмда дин организацияланы келечилери бла, баш окъуу заведениеле бла школланы окъуучулары келген эдиле.


Митинг башланнганлай, Къарачай-Черкесияны Къыбыла православ церковларыны благочинныйи, протоиерейи Евгений Субтельный бла Къарачай шахарны имамы Орусланы Ахмат (хар ким кесини дининде джюрюген джорукъда) ажымлы ёлгенлеге дууа этдирдиле.
Республиканы Башчысыны атындан сёлешиб, КъЧР-ни Правительствосуну Председатели Озов Аслан былай айтды митиннге джыйылгъан джамагъатха:
- 13 джылны мындан алгъа 1128 адам аманлыкъчыланы джесирине тюшген эдиле. Ала устазла, сабийле эмда аланы ата-аналары эдиле. Аманлыкъчыла аланы эки кюн бла джарым заманны школ мекямны ичинден чыгъармай, не кереклилерине, тилеклерине да эс бёлмей тургъандыла. Ол кюнледе болгъан къанлы ишлени юслеринден ол затланы кеслери кёрген адамланы айтханларын телевизорда кёрмеген, эшитмеген неда басма билдириулени окъумагъан адам къалгъан болмаз бизни къралда. Мурдарлыгъы бла анга тенг террор акт болмагъан ол ачы ишден джарсыгъан 66 тегей юйдегиден 2-ден 6 адамгъа дери къоранчы болмагъан къалмагъанды. Ала ол кюн школ линейкадан юйлерине къайтмай къалгъанладыла. 17 сабий да атасыз, анасыз болуб, ёксюз къалгъандыла. Саулай да 334 адам ёлгенди ол ачы террор ишни ууундан. Аланы джарымындан асламысы сабийле болгъандыла. 728 бесланчы бла 55 джорукъ сакълагъан къуллукъчу да бирер тюрлю джара табхандыла. Ол кюн бизни барыбызгъа да бютеухалкъ бушуу болгъанды. Сентябрны 3-сю уа, Россияны Президентини указы бла Терроризмге къаршчы кюрешиуде бирлешиуню кюнюне саналады.
Биз унутмагъанбыз, эсгеребиз ол кюн ёлгенлени. Барыбыз да: «Терроризм бла зорлукъ этиу дунияда болмасынла!» - дейбиз. Халкъла эмда динле арасы ангыламакълыкъ, тёзюмлюлюк бла келишиулю болуу, бир-бирибизни эмда миллет адетлерибизни сыйлау терроризм дегенча ачы ишни башланырына, этилирине къаджау сюелирин, аманлыкъчылагъа да джамагъат ичинде орун, джол бермезлигин ангылайбыз. Къарачай-Черкес Республиканы бютеу джамагъаты Шимал Тегейни – Аланияны джамагъаты бла бирге бушуу этеди Бесланда ёлген сабийлени, ата-аналарыны, устазларыны, адамланы джесирден къутхара ёлгенлени барыны да ажымлы ёлгенлерине. Террористлени къолларындан ёлгенлени эсгериуге аталгъан бушуу митинг бир такъыйкъаны тынгылаб туруу бла бошалды. Бесланда болгъан къыйынлыкъда ёлгенлени саны бла тенг 334 акъ шарны ийдиле кёкге алайгъа келгенле. Эсигизге салабыз, Бесланда болгъан террор актны ууундан ёлгенлеге аталгъан эсгертме Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашидни башламчылыгъы бла ишлениб, 2011-чи джыл Коста Хетагурово элде салыннганды.


Созарукъланы Норий.

 
{jcomments}