Сентябрны 5-де Къарачай-Черкесияны ара шахары Черкесскеде Мьянманы муслиманларын джакълаугъа аталыб уллу митинг болгъанды. Анга тюрлю-тюрлю динлени келечилеринден мингле бла адамла къошулгъандыла.
Къарачай-Черкесияны миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияларыны эмда басмасыны министрини биринчи заместители Хубийланы Ислам хаджи, митингни ача, республиканы джамагъаты арт кюнледе Мьянмада бола тургъан зулму ишлеге бек къыйналыб тюбегенини юсюнден айтды.
«Бу кюнледе Бирмада сабийле бла тиширыуланы, джанлары саулай, отха атыб, башларын кесиб ёлтюредиле. Алай бла ала, фашистлеча, къанлы ишлени этедиле.  Бютеу дунияны джамагъатыны эсин бу артыкълыкъгъа бёлдюрюрге кереклиге санайма. Аны бла бирге Къарачай-Черкесияны муслиманларын межгитледе, юйлеринде этген намазларын бизни бирмачы  къарнашларыбыз бла эгечлерибизни джакълагъан, зулмучулагъа уа ирият берген дууала бла тамамларгъа чакъырама», - деди ол, Шимал Кавказны Муслиманларын бирикдирген аралыкъны башчысы, Къарачай-Черкесияны муфтийи Бердиланы Исмаил хаджини чакъырыуун окъуй.


Россия Федерацияны Кърал Думасыны депутаты Боташланы Расул да митингге келиб, Мьянманы муслиманларын джакълауда бир иннетлиликни кёргюзгенлери ючюн алайгъа джыйылгъан адамлагъа джюрек разылыгъын билдирди.
Митингде «Къарачай - алан халкъ» джамагъат организацияны башчысыны биринчи заместители Боташланы Сулейман хаджи, черкес халкъны Къартларыны советини председатели Банов Абу-Юсуф, ногъайлыланы КъЧР-де «Ногай Эл» деген миллет-культура автономияларыны председатели Казаков Валерий, «Абаза» джамагъат къозгъалыуну  советини председателини заместители Чагов Щорс, Мьянманы муслиманларын джакълагъанларын айтыб, алагъа зорлукъ джетдиргенлеге налат  бериб сёлешдиле.  
КъЧР-ни Муслиманларыны дин управлениесини президиумуну председателини заместители, Къарачай-Черкесияны къадысы Катчиланы Ибрагим хаджи, Мьянмада муслиманлагъа эте тургъанларын фашист ишге санаб сёлеше, ол джаныуарлыкъны этгенлеге ирият бериб сёлешди.
Андан сора митингге къошулгъанла Бирманы азаб чегиб ёлген муслиманларына дууа окъудула.
Алгъаракъда Мьянмада болгъан къанлы ишлени этгенлеге Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид да ирият бериб сёлешген эди. Митингге къошулгъанла аны юсюнден да айтдыла алайда. Зорчулагъа къайтарыб ирият да бердиле.

 
{jcomments}