Миллетибизге сый, махтау келтирген, аты белгили болгъан онглу адамны юсюнден хапар айтхан сагъатда, эм алгъы бурун аны школда къалай окъугъаныны, халисини, кесичаланы арасында айырылыб танытхан ашхы шартларыны юсюнден чертиб айтылады.

Айхай да, мийик басхычха да адам биринчисинден башлаб, алай минеди башына дери. Алайды да, не джаны бла да юлгюге айтыргъа тыйыншлы болгъан уланыбыз бла - Дружба элде джашагъан Сылпагъарланы Альбертни джашы Ислам бла - бюгюн окъуучуларыбызны шагъырей этерге излейбиз. 

Ислам Къобан районну Дружба элини школунда 7-чи классны айырма сохтасыды. Ол атасыны-анасыны, устазларыны айтханларын джерге тюшюрмей этген, аланы сыйларын мийик кёрген, иги окъургъа тырмашхан сабийди. Ислам школда дерслеринден сора да спортда джетишимле этгенлей, школну атын айтдыргъанлай келеди. Аны кесин да бизни газетибизни редакциясына чакъырыб, спортда джетишимлерини юсюнден да бир башха статья джазарбыз деб умутлубуз. Ол алкъын джаш адамды, алай болса да, аны тырмашханы бла уллу джетишимлерин абадан къауумнукъула бла тенглешдирирчады десек да, джангылмазбыз.
Ислам, башында айтханыбызча, спортну «панкратион», «тхэквондо» тюрлюлерине тутушургъа гитче заманындан бери сюйюб джюрюйдю. Кесичаланы арасында бардырылгъан эришиуледе да биринчи орунну хазна кишиге бермей келеди. Былайда айырыб чертерге тыйыншлыды - Исламны юсюнде, кертиси да, арымай-талмай эришмеклиги, билимин ёсдюрюуге талпымакълыгъы уллуду. Аны ол шартларыны юсюнден бюгюнлюкде окъутхан устазлары да, кёллери джарыкъ болуб, айтадыла.
Спортда Исламны этген джетишимлерини юсюнден айтсакъ - ол республикабызны дараджасында огъай эсенг, андан тышында да эришиуледе хорламлы болур ючюн къалмагъанды. Спортда, окъууда да айырма болгъаны ючюн, Къарачай-Черкес Республиканы Физкультура бла спорт министерствосу Махтау къагъытла бла талай кере саугъалаб, джашчыкъны атын республикада кенг белгили этгенди.
Алайды да, хычаман (май) айны 3-де барыбыз да къарачай миллет кёчгюнчюлюкню азабындан башына эркинлик табыб, ызына, туугъан джуртуна къайтхан кюнню уллу байрам кюнча белгилейбиз. Сылпагъарланы Альбертни юйдегисинде уа ол байрам эки къат артыкъ уллу магъаналыды, джарыкълыкъ къошады – Исламны да туугъан кюню анга тюшеди. Аны себебли, биз да бу фахмулу джашчыкъны, джетишимли спортчуну, школну айырма сохтасын туугъан кюню бла алгъышлай, анга мындан ары да мийик дараджалагъа чыгъарлай джетишимлени, насыбны ачыкъ джюрекден теджейбиз. Биз да ёсюб келген джаш тёлюде быллай сабийлени атларын айтханлай, аланы джетишимлери бла джамагъатны хапарлы этгенлей турлукъбуз.

БАТЧАЛАНЫ Фатима.

 
{jcomments}