«Къарачай» газетни 100-джыллыгъы бла байламлы кёб иш этиледи. Айтыргъа, газетни юсюнден не тюрлю да чыгъарма джазыб, редакциягъа иерге боллугъуну хакъындан алгъаракъда билдириу этилген эди. Конкурсну тамалында аланы эм игилери газет бетледе басмаланныкъдыла. Бу ишге уллу-гитче да къошулургъа боллукъду.

Айхай да, 100 джылны мындан алгъа, 1924-чю джыл аууз-герги (октябрь) айда, бизни къарт аталарыбыз-аналарыбыз ана тилибизде кърал дараджада чыгъарылгъан газетни къолларына алгъандыла. Анча джылны ичинде газетибиз халкъыбыз бла бирге кёб къууанчны, джарсыуну да кёргенди.
Газетни байрамы ол халкъны байрамыды. Аны бла байламлы редакцияны коллективин кёб джерге чакъырадыла, къонакъбайлыкъ этгенле келгенлеге бек ариу эмда джарыкъ тюбейдиле.
Кёб болмай «Къарачай» газетни коллективи Дружба элни орта школуну устазлары эмда сохталары бла тюбешиу бардыргъанды. Школну устазлары, сохталары да, той-оюн этиб, айран гоппан бла тюбедиле бизге. Къарачай-Черкес Республиканы халкъ поэти Лепшокъланы Хусеин, къарачайча истемеге барыб, гоппан аякъны да къолуна алыб, ариу алгъыш этди. Джыйылыуну школну ана тил бла адабиятдан устазы Ижаланы Фатима, Магометни къызы, ачды. Ол, джыйылгъанланы келген къонакъла бла танышдырыб, сёзню «Къарачай» газетни баш редакторуну борчларын толтургъан Къоркъмазланы Хасанны къызы Салимагъа берди.
- Быйыл «Къарачай» газет чыгъыб башлагъанлы 100 джыл толлукъду, - деб башлады сёзюн Салима. – Аны бла байламлы «Къарачай» газет бизни юйдегиде» деген темагъа Дружба элни школуну сохталары къурау иш джазгъандыла. Бюгюн эм иги ишлени иелерине биз газетни атындан хурмет къагъытла берликбиз эмда аланы джазгъанларын газетде басмаларыкъбыз.
Андан ары сёзюнде Салима къарачай тилни багъалатыргъа кереклисин, ол миллетибизни шартларыны бири болгъанын чертди. Сабийлени «Къарачай» газетни окъургъа, аны кибик къарачай тилде таза сёлеширге чакъырды. Салима биргесине баргъанланы юслеринден да джыйылгъанлагъа къысха хапар айтды. Газетибизни джууаблы секретары, Къарачай-Черкес Республиканы махтаулу журналисти Джазаланы Лидия газетни чыгъарыргъа уллу юлюш къошханын да чертди. «Къарачай» газетни бёлюм тамадасы Лепшокъланы Хусеин ана тилге атагъан назмусун окъуду. «Къарачай» газетни баш редакторуну орунбасарыны борчларын толтургъан Тешеллеуланы Зульфия, миллетин сюйген ана тилин билирге борчлуду, деген оюмун айтды.
Школну директору Къоркъмазланы Борисни джашы Рамазан, келген къонакълагъа разылыгъын билдирди. «Къарачай» газет хар устазны эмда хар къарачайлыны юйюнде болургъа тыйыншлыды, - деб чертди.
- Биз ана тилибизде газетни сюйюб алабыз. Ол сабийлеге керекли болгъанын ким да ариу ангылайды. Тили джашагъан миллет, кеси да джашарыкъды, тилин унутхан миллет, кеси да джукъланныкъды. Ол затха джол бериб боллукъ тюлдю, - деб кескин айтды Къоркъмаз улу.
Джыйылыу баргъан залда «Къарачай» газетге - 100 джыл», деб джазылыб тургъаны да адамны кёлюн кёлтюрюрча эди. Школну кенг арбазында «Къарачай» газетге багъышлаб, 100 роза гокканы орнатхандыла. Сёз айтханла ол затны ашхы ишге санагъанларын билдириб сёлешдиле. Быллай тюбешиу сабийлени эслеринде кёбге сакъланныгъына ишек да джокъду.
Ол кюн алайда миллетибизни тарихинден, газетни джашауундан да кёб сейир зат айтылды. Залда чибин учхан таууш эшитилирча бир шошлукъ болгъаны барыбызны да этилген ишден хайыр боллугъуна ийнандырды.
Тюбешиуню аягъында Къоркъмазланы Салима газетни юсюнден чыгъарма джазгъан сохталагъа эмда аланы устазлары Ижаланы Фатимагъа бюсюреу сёзюн айтды. Аны кибик школну директору Къоркъмазланы Борисни джашы Рамазаннга да ишинде, ёсюб келген тёлюлеге окъуу-билим бериуде, аланы ариу халиге юретиуде мындан ары да джетишимле теджеди.
- Энди эм иги къурау иш джазгъанланы атларын айтайыкъ. Ала бла барыгъызны да танышдырайыкъ, - деди Салима. - Бюгюн биз джетеуленни алгъышларыкъбыз. Аланы бешиси дипломла бла экиси да хурмет грамотала бла саугъаланныкъдыла. Джети сабийни да джазгъан къурау ишлерин газетде басмаларыкъбыз.
Сахнагъа бир-бири ызларындан сабийле чыгъыб, бетлеринде къууанчлары таныла, дипломларын, грамоталарын да алдыла. Залны ичи харс тауушдан толду. Ол насыблы сохталаны атларын да айтайыкъ: 7-чи классны сохталары Къочхарланы Тамара, Хубийланы Исмаил, Салпагъарланы Ислам; 8-чи классны сохталары Азаматланы Зухра, Малсюйгенланы Динислам дипломла бла саугъаландыла. 4-чю классны окъуучулары Бостанланы Джамиля бла Гочияланы Айлина хурмет грамоталагъа ие болдула.
Биз, «Къарачай» газетни къуллукъчулары, газетни байрамына кеслерини юлюшлерин къошхан Дружба элни гимназиясыны адамларына таза джюрекден разы болдукъ. Миллетни насыбы, кючю да бирликде болгъанына энтда бир кере тюшюндюк.

Мамчуланы Дина.

 
{jcomments}