Багъалы джердешле! Сизни Ата джуртубузну кючлюлюгюн, онглулугъун кёргюзген эм магъаналы кърал байрам бла – Эресейни кюню бла – алгъышлайбыз!


Бу кюн биз къралыбызны уллулугъуну, деменгилилигини юсюнден айтабыз. РФ-ны Президенти Владимир Путин: «Эресейни кючю – адамларыбызда, адетлерибизде, маданиятыбызда, экономикабызда, джерибизде, табигъат байлыкъларыбызда, къоруулау кючюбюздеди. Эм баш байлыгъыбыз а, сёзсюз да, халкъыбызны бирлигиндеди», - деб чертгенлей турады.
Хар бирибизни ашхы ишлеге учундургъан кючлю, башхалагъа ушамагъан, деу къралыбыз бла ёхтемленебиз. Эресейни тарихин, маданият байлыгъын, ашхы адетлерин сакълай, аланы ёсюб келген тёлюлеге бере барабыз. Ата джуртубуз эмда аны миллети бла ёхтемленнгенибиз не заманда да къралыбызгъа джаулукъ этгенлеге къаршчы турургъа хыйсаб бергенди. Бюгюнлюкде да тарих тюзлюкню терсине бурургъа къоймазлыгъыбызны, аны не да этиб, джакъларыгъыбызны юсюнден дуниягъа белгили этгенлей турабыз. Кюч-къарыу а, адетдеча, Ата джуртубузгъа терен сюймеклигибизден алабыз.
Сыйлы джердешлерибиз, не ишни къолгъа алсагъыз да джетишимли болугъуз. Эресейге сюймеклигигиз, ышанмакълыгъыгъыз кетмесин. Барыгъызгъа да саулукъ-эсенлик, насыб теджейбиз!

 

 

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы
ТЕМРЕЗЛАНЫ Рашид

Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ
Джыйылыууну (Парламентини) Председатели
ИВАНОВ Александр
Къарачай-Черкес Республиканы
Правительствосуну Председатели
АРГУНОВ Мурат.

 
{jcomments}