Махтаулары джулдузлагъа дери чыкъгъан джигер, джигит къызларыбызны арасында Шидакъланы Магометни къызы Текеланы Патияны айтыргъа боллукъду. Ол не къыйын болумда да джунчуб къалмай, эл мюлкню алчысы болуб тургъанды.

Патия 1930-чу джыл февралны 1-де Къарачайны тау элинде, Учкуланда, Шидакъланы Магометни огъурлу юйдегисинде туугъанды. 1943-чю джыл, анга 10 джыл толуб, Магометни юйюрюн да халкъ бла бирге Къазахстаннга кёчюредиле. Патия анда Джамбул областны Джамбул районунда «Красная звезда» атлы колхозда шекер чюгюндюрде ишлеб башлайды. Къыйын ишде асыры арыгъандан сабий санлары тутмасала да тёзюб, къаджыкъмайын ишлеб алчыланы тизимине чыгъады. 1948-чи джыл колхозда комсомолну къарачайлыладан къуралгъан звеносуна башчылыкъ этеди. Джаш адамла биригиб ишлеб, шекер чюгюндюрден уллу битим аладыла. Бир джылдан а, ол аны звеносуна берилген 3 гектарны хар гектарындан 1206 центнер шекер чюгюндюр алады. СССР-ни тарихинде аллай уллу битим алгъан болмагъанды. Ол башхалагъа юлгю болгъанлай къалгъанды.

СССР-ни Огъаргъы Советини Президиумуну 1950-чи джыл июнну 15-де чыкъгъан указы бла анга «Социалист Урунууну Джигити» деген сыйлы ат аталады. Ленинни ордени бла «Серп и Молот» деген алтын медаль бередиле. Ол къууанч джетишим бютеу къарачай халкъгъа сый келтиреди.

Патия 1952-чи джыл Текеланы Магомет бла джашауун бир этиб, аны бла бирге Будённовка элге кёчеди. Аны анда «Красный пахарь» звенону тамадасы этиб ишге аладыла. Бригада эм артха къалгъан болады. Онбеш къарачай къыздан къуралгъан ол бригада планын 1,5-2 кереге артыкъ толтуруб, алчыланы тизимине чыгъады. Ишни таб къурай билген къарачай къызгъа мюлкню тамадалары бюсюреу этиб, анга, къалгъан къызлагъа да саугъала бередиле.

Текеланы Патия тутхан ишинде кёргюзген джетишимлерини кючюнден Джамбулда, Москвада бардырылгъан Бютеусоюз эл мюлк кёрмючлеге баргъанлай тургъанды. 1957-чи джыл эркинлик берилиб, туугъан джуртха къайтыргъа мадар болгъанында Кавказгъа келиб, Къарачай шахарда сют заводда ишлеб турады. Алайда да атын иги бла айтдырыб, кёб Хурмет грамота, Бюсюреу къагъыт алады. 1986-чы джыл тыйыншлы солуугъа чыгъыб, Къарачай шахарда джашагъанды.

Школлагъа, баш окъуу учреждениелеге барыб, окъуучула бла, студентле бла тюбешиб, аланы игиликге, ашхылыкъгъа, тюз джашау къураргъа, сууаб ишле этерге чакъырыб, сынамын, билимин аямайын кюрешгенди. Шахар бардыргъан ишлеге къошулуб да кёб джумуш баджаргъанды.

Патия 2013-чю джыл мартны 28-де ауушханды, джандетли болсун. Уллайгъанла, орта джылгъыла, джаш адамла да аны унутмайдыла. Урунуу джолун кеслерине юлгюге тутуб, тырмаша, тутхан ишлерин, мийик дараджада толтурургъа кюреше джашайдыла. Мындан ары да Патиягъа ушагъан къызларыбыз кёб болсунла.

 

Лепшокъланы Хусеин.

 
{jcomments}