Къарачайны белгили джашларыны бири Салпагъарланы Умар 1950-чи джыл эндреуюк айны 14-де, кёчгюнчюлюкню заманында, Къыргъызияда Ильясны джигер уруннган, билим алыргъа тырмашхан, халкъны ашхы адетлерин сакълагъан огъурлу юйдегисинде туугъанды. Урунуу джолун 1968-чи джыл башлагъанды. 1976-чы джыл Ставрополь эл мюлк институтну, аны ызындан Ростов шахарда партияны Баш школун бошагъанды. 2001-чи джыл Белгородда потребитель кооперацияны университетин, 2002-чи джыл Москвада кърал социал университетни джетишимли тауусханды. Алим зоотехник, юрист, экономист усталыкълары барды.
1968-чи-1970-чи джыллада Гитче Къарачай райпромкомбинатда ишлегенди.
1970-чи-1972-чи джыллада аскерге барыб, сыйлы борчун тыйыншлы толтуруб къайтханды. Ол джылдан башлаб, 1975-чи джылгъа дери ВЛКСМ-ни Гитче Къарачай райкомунда инструктор болуб тургъанды. 1975-чи джылдан 1979-чу  джылгъа дери Гитче Къарачай районда  ВЛКСМ-ни райкомуну биринчи секретары къуллукъну баджаргъанды. Ол заманда огъуна джаш адамланы тюз джолгъа сала, аланы джюреклерин ариулукъгъа, кертиликге, тюзлюкге ача, кёб магъаналы иш бардыргъанды. Ол, алай бла джангы тёлюню хазырлай, къралны экономикасына да энчи юлюш къошханды.

 Бёлек джылны алгъа, эки-юч адам болуб, «Электросвязь» АО-ну Карачаевскеде бёлюмюню тамадасы Малсюйгенланы Хасаннга бир джумушубуз болуб бардыкъ. Саламлашыб, сёзюбюзню да башлагъынчы, республиканы радиосуну къарачай тилде концерти башланды. Къарачайны, Малкъарны да кёллерин уллу этиучю Отарланы Омар «Къанаматны» джырлай эди. Биз джыргъа эсибиз кетиб тургъанлай, Хасан, ышарды да: Къалай кёресиз, джашла, фахмулу къарнашымы джырлагъанын?» - деб сорду. «Сен малкъарлы тюл шойса да, къалай къарнашынг болады Отар улу сени?» - дейбиз, анга ийнанырыбыз келмейин. «Бизни тукъумубузну уллу къарт атасы Отар болгъанды. Ол Басханда Атабийледен къызгъа юйленнгенди. Ол юйюрге эки сабий туугъанды. Эки бала да малчы юйюрде ёсе келиб, бир уллу тогъаймюйюз къочхарны кютю этгендиле. Эркелетиб тургъан къочхарлары аланы бирин уруб, бири бла да ойнаб тургъанды. Андан сора къочхар бла ойнаб тургъан сабийге Малсюйген, къочхар уруб тургъаннга да Джансюйген деб атагъандыла. Алай бла, Отарланы бир къауумуна Малсюйгенлары деб къойгъандыла. Бахсанда тура-туруб, анда ата-бабаларым Къарачайны Къарт-Джурт элине келиб орналгъандыла. Къарт атам Къурманбий 1894-чю джыл ол элде туугъанды. Ол огъай, атамы атасы Дауут да анданды».

 Биз, Уллу Ата джурт къазауатха дери туугъан тёлюле, джашауда ачыу, джарсыу сынар керекли къалмагъанбыз. Мени атам Боташланы Мустафаны джашы Осман къайда асыралгъанын бюгюн-бюгече да билмегенлей барама. Излеб кюрешгенликге, алкъын джукъ табалмагъанма.
Атам 1886-чы джыл туугъанды. Къарт-Джуртда колхозда малчы болуб тургъанды, колхозну правлениесини члени болгъанды.
1943-чю джыл элия айны ал сюреминде атам тюгел акъыл-балыкъ болмагъан эки джашы бла, талай нёгери бла  кёл джагъасында ишлегенди. Аууз-герги айны (октябрны) аягъына ала Къарт-Джуртха къайтыргъа керек болгъандыла. Бир адамны да хапары болмагъанлай НКВД-ны аскерчилери кёл джагъасына келиб къаладыла. Адамланы джюреклерин къоркъуу алыб, хар ким башы къайгъылы болады. Бир-бири бла сёлешген, ушакъ этген тохтайды. Аскерчиле эл мюлк ишледе болушлукъгъа келгендиле, дегенча хапарла джюрюйдюле.
Алай а ала кеслерин къара ишге урмайдыла, тилчилени, харам иннетлилени, зарлыкъ кючлегенлени табыб, ала бла джашыртын ушакъ этедиле.

 Гочияланы Туугъанны джашы Хасан 1921-чи джыл Терезеде туугъанды, эл школда окъугъанды. Акъыл-балыкъ болгъандан сора, аскер къуллукъ этерге кетгинчи, джылкъычы болуб турады. Байкал кёлню къатында аскер бёлекге тюшеди. Кёб турмай финле бла къазауатха ашырадыла. Гитлерчи фашистле Ата джуртубузгъа чабханларында, Хасан къуллукъ этген аскер бёлекни аланы алларын тыяргъа ашырадыла. Дивизияны тахса билиучюлери бла бирге Хасан Украинаны джеринде джаула бла бетден бетге тюбешеди. Алгъа уруб келген фашистлени тыяр ючюн къанлы сермешле  башланадыла.
240-чы дивизияда тахсачылыкъ, къыйын ишни хар къуру да ажымсыз тындырыб турадыла старшина Гочия улу бла аны ротасында джюзге джууукъ джаш. Ала не табсыз хауа болумда да узакъды, джууукъду деб къарамай, къарангы кечеледе къыйын джолла бла джау кючлеб тургъан джерлеге джетиб, немец солдатладан, офицерледен кёблени джесирге алыб къайтыб турадыла.