Бир кюн тиш дохтургъа кёзюу сакълаб тургъанлай, сюелиб тургъан бир тиширыуну телефону зынгырдады. Ол, аны сумкасындан чыгъарыб, сёлешиб башлады.
- Мен кёб заманны тишлерими салдыралмай бек джунчуб айланнган эдим. Бир кюн танышым: «Республикан стоматология поликлиникада Дотдайланы Кямраннга бар, джаш адам болгъанына къарама, тишлеринги тынгылы салыб ашырлыкъды, деди», - деб кимге эсе да хапар айтханын эшитдим.
Мен да анга тиш салдырыргъа джюрюгеним себебли, бу сёзлеге джюрегим хош болду.
Дотдайланы Эдуардны джашы Кямран 1989-чу джыл элия (июль) айны 7-де Зеленчук районну Къызыл Октябрь элинде туугъанды. Ол юйдегиде юч сабийни бири болгъанды.
Кямран школда иги окъугъанды, сохтала бла байламлы джамагъат ишлеге таукел узалгъанды. Орта школну айырмагъа тауусхандан сора, Ставрополда медицина академияны стоматология факультетине киреди. Врач болур ючюн, терен билим керек болгъанын иги ангылагъан Кямран, башын алдамай, къадалыб окъуйду. Бош заманында спорт бла кюрешеди. Бютюн да боксха артыкъ эс бёледи. Студент джаш, Ставрополь шахарда боксдан чемпионатха къошулуб, 75 килограмм ауурлукъда биринчи оруннга ие болады. Институтну джетишимли тамамлагъандан сора, Кямран билимин андан ары ёсдюрюр иннет бла ординатурагъа кириб, аны да бет джарыкълы тауусуб чыгъады.
Урунуу джолун таулу улан Къарачай-Черкес республикан стоматология поликлиникада беш джылны мындан алгъа башлайды.
- Аллында, айхай да, ишиме кёб сагъыш эте эдим, сеннге ышаныб келген адамны къууандырыб иерге керек болгъанын ангылай эдим. Ишлеб тебрегенимде, «кёл къоркъакъ да – къол батыр» деген нарт сёзню бош айтылмагъанына тюшюндюм. Сынам бла бирге джюрекде рахатлыкъ, таукеллик да джаратылдыла. Сагъышым, арсарлыгъым узакъда къалдыла.
Кямран ишин ашыкъ-бушукъ этгенледен тюлдю. Арымай-талмай, тутхан ишин деменгили баджарады. Ол зат джууаблылыкъны сезе билген адам болгъаны бла бирге ишин сюйгенине шагъатлыкъды.
- Врач таймаздан билимин, усталыгъын ёсдюрюб турургъа керекди, - дейди Кямран. – Бусагъатда медицинада джангы технологияланы, мадарланы сингдириуге уллу эс бёлюнеди. Ол бек керекли затды. Замандан артха къалмай ишлеген врач джеталлыкъды сынгар адамланы кёллерине, кесини муратына да.
Джаш тишчи Краснодарда, Ростовда иши бла байламлы конференциялагъа къошулгъанды, таймаздан стоматология санагъатда джангылыкъладан  хапарлы болгъанлай турады.
- Черкесскеде бизни республикан стоматология поликлиниканы тамадасы Хубийланы Хасанны башчылыгъы бла стоматологланы Бютеуэресей конференциясы бардырылгъанды, - деб хапар айтады Кямран. – Биз анда ишибизге джараулу затла бла шагъырей болургъа мадар табдыкъ. Хасан Магомедович джаш тишчилени билимлерин, усталыкъларын ёсдюрюуге тыйыншлы къайгъырыу танытады.
Кямранны юсюнде ким да джаратырча бир заты барды. «Уллу къазанда бишген эт чий къалмаз» дегенлей, уллу къарачай элде ёсгени себебли, адебден, намысдан терен хапарлыды. Ишленмеклиги болгъан таулу джаш аны аллына баргъанлагъа эс бёлюб тынгылайды, ашыкъмай, ариу тилде сёлешеди, кесине ышандыра, илешдире биледи.
Кямранны атасы Дотдайланы Харунну джашы Эдуард бла анасы Айбазланы Кёккёзню къызы Аминат ишни сюйген адамладыла. Ала фермер мюлк бла кюрешедиле – къойла, тууарла ёсдюредиле. Юч сабийлерине да билим алдыргъандыла. Лейла Къарачай-Черкес Республиканы Экология министерствосунда ишлейди. Мадина медицина колледжни тауусханды.
Кямранны юй бийчеси Элина (Къочхарладанды) баш иеси бла бирге республикан стоматология поликлиникада ишлейди. Бусагъатда Элина, джыл бла эки ай болгъан джашчыкълары Адамгъа къараб, юйде олтурады.
Ким биледи, Адам, уллу болса, атасыны-анасыны ызлары бла барыб, медицинаны джолуна турургъа да болур.
Бюгюнлюкде анга насыблы сабийлик теджейбиз.
Кямран айтханнга кёре, ол кюн джарымны ишлейди. Былайда иш джорукъ алай къуралгъанды. Кюн джарымны ичине ол беш-алты адамгъа къарайды – кимини тишлерин эгейди, кимине тишле салады, кимин башхалагъа бакъдырыргъа ашырады, кимине консультация береди. Анга келгенле разы болуб кетгенлерин кёбле бегитирикдиле.
- Ишими не къадар асыулу баджарыр ючюн, мындан ары да кюреширикме, - дейди ол. – Ишими сюеме, усталыгъымы, сынамымы къатларгъа излейме. Ариу тишлерин кёргюзюб, кёзюнге къараб ышарсала, этген ишинги магъанасын ангылайса. Мен адамла хаман да ышарыб турсала сюеме…
Кямран джаш адамды, алай болса да ишин тыйыншлы баджаргъаны бла адамладан сый-бюсюреу табханды. Мындан ары да ол аллына келгенлени бекден бек къууандыра барлыгъына ышанабыз.
Рубриканы Мамчуланы Дина бардырады.
 
{jcomments}