2020-чы джыл адам улуну эсинде энтда кёб джылланы сакъланныгъы хакъды. Джылны аллындан башлаб джерни башын хатерсиз ауруу кючлегенди. Биринчи кюнледен огъуна дунияны медицина къуллукъчулары не кючлерин да атыб, аурууну хорлар джанындан кюрешедиле. Ай медет, джыл джарым ётгенинде да, ауруу сёнгерге, артха ыхтырылыргъа ушамайды.

Быллай къыйын кюнледе медицина къуллукъчула бла тенгликде ишлеб айланнганла да артыкъ махтаугъа тыйыншлыдыла. Мен бюгюн «Терк болушлукъ» машиналаны джюрютгенлени юслеринден айтыргъа излейме. Мени сартын, ала да, врачла, фельдшерле, медсестрала бла тенгликде, ауруу бла уруш этедиле. Тамам алача хорламлы боладыла, кеслерин да хорлатадыла…

Айбазланы Якъубну джашы Юсуф «Терк болушлукъ» машинаны джюрютюрге ишге быйыл байрым (февраль) айда джарашханды. Арадан бир ай да кетгинчи COVID-19 ауруу бизни республикагъа да джетгенди. Алай а Юсуф бу ишге киргенине бир кюнню сокъуранмагъанды, къоркъуб артха да турмагъанды. Терк болушлукъда аны бла тенгликге ишлеб айланнганла - фельдшерле, врачла – ауруб, адам джетишмей тургъан кюнледе да бир такъыйкъаны арсар болмай, ишин баджарыб тургъанды.

Юсуф 1979-чу джыл Къобан районну Николаевское элинде туугъанды, ёсгени, бюгюнлюкде джашагъаны да алайдады. Джашаууну бир кюнюн да башын алдатмай, урунуб айланнганды. Джангы Уреннгойда ишлеб да тургъанды. Алай а «тойгъан джерден - туугъан джер» деб, джуртуна, атасыны стауатына джыйылгъанды. Арт джыллада ол кесини ауур джюк ташыгъан машинасы бла ишлеб айланады.

Къыш бир тенги Терк болушлукъда ишлеген биреулен джылы джетиб пенсиягъа кете айланнганыны юсюнден айтыб, адам керек болгъанын билдиргенди.

«Тюзю, аллында къыйын боллукъду деб сагъыш да этмеген эдим. Ишими биринчи кюнюмден да керти бек джаратама. Къаллай тукъум да

джумушум бла адамлагъа джарар мадарым бар эсе, ол бек ашхыды. Не джашырыу, коронавирус республикада джангы кюч алыб, ауругъанланы саны аслам бола башлагъанында джетишаллыкъбызмы, деб бек къоркъгъан эдим. Алай а, «кёз къоркъакъ да, къол батыр», дейдиле, мен да юреннгенме», - дейди Юсуф.

Ол бюгюн кюле-ойнай хапар айтса да, республикада ауругъанла джангы ачыкъланыб башлагъан заманда Юсуф джюрютген машинаны коронавирус бла ауругъанланы джюрютюрге эм биринчи салгъан эдиле. Эшта, сау дунияны таргъа тыйыб тургъан азаб бла бетден бетге быллай халда тюртюлген керти да артыкъ батырлыкъ туудура болур. Огъесе, дегенлей, юрениб къала болурламы?!

«Ауругъан адамла кёб эдиле. Ишибиз да - анга кёре. Солур заманыбыз чыртданда джокъ эди. Аллында бек къоркъа эдик. Къуру мен тюл, барыбыз да. Мени машинамы коронавирус бла ауругъанланы джюрютюрге белгилегенлеринде биринчи ауругъан эки тиширыугъа барыб, аланы больницагъа элтирге тюшген эди. Барыбыз да кереклисича кийиниб, башдан аягъыбызгъа дери бегиб, джолгъа чыкъгъаныкъда, биринчи кереге джунчугъан эдик. Экинчи-ючюнчю кере да алайыракъ эди. Артда уа… Хо, керти да юрениб къаласа. Адам улу юренмезлик зат джокъду. Джолгъа чыгъаргъа керек болгъанлай терк халда кийиндик да чыкъдыкъ. Ауругъанланы саны кёб болгъан кёзюуде джетишалмай къалгъан эдик. Медицина къуллукъчула да адамладыла да. Фельдшерле, врачла, машина джюрютгенле аурудула… Солугъан не болгъанын да унутхан эдик.

Сёз адамны саулугъуну, аны джанын къалдырыуну юсюнден баргъан заманда башха затха эсинги бёлюрге хар такъыйкъаны къызгъанаса. Ай медет, болгъаннга да болушуб барыр мадарыбыз джокъду. Бусагъатда медицина къуллукъчуланы кёбюсю ауругъанларындан аязыб чыкъгъандыла да, бир кесек тынчыракъ болгъанды. Ауругъанлагъа юреннгенме. Кесиме да алай уллу къоркъмайма, джангыз къоркъгъаным, аурууну юйге алыб барама деб сагъыш этеме. Анамы джылы келгенди», - дейди Юсуф.

Юсуф керти эсли, болумлу джашланы бириди. 2019-чу джыл ол Къобан муниципал районну Советине депутатха сайланнганды. Эшта, миллет анга ышанмаса, керти тыйыншлы джашха санамаса, чёб атарыкъ болмаз эди.

Айбаз улу тёрт джашны атасыды. Юй бийчеси Светлана бла бирге мюлк тутадыла, сабийлерин мал, бачха-сабан ёсдюрюуге юретедиле. Юсуфну хоншу-тийре, элчиле атын бек эркелетиб сагъынадыла. Джаш адам болса да, керти сыйы бла, тюзюуюн джашай билген адамды ол.

«Джердешлеримден барындан да тилерим, сакъ болугъуз, кесигизни сакълагъыз. Керти къыйын, ауур затды коронавирус. Кесигизни, джууукъ-тенг адамыгъызны, хоншу-тийрегизни да аягъыз», - деди Юсуф ушагъыбызны аягъында.

Ол ашыгъыш эди, «Терк болушлукъну» машинасын энтда къайсы эсе да бир юйде, джан дарманны сакълагъанча, сакълайдыла.

 

ХУБИЙЛАНЫ Фатима.

 
{jcomments}