Россияны кюню байрамда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид республиканы тюрлю-тюрлю санагъатларында ишлеген онглу адамланы мийик джетишимлерине багъа бериб, алагъа сыйлы атла атагъанды, саугъала бергенди. «Къарачай-Черкес Республиканы халкъ окъуууну махтаулу устазы» деген сыйлы ат Ёзденланы Айгуфну къызы Бостанланы Зубайдагъа берилгенди. Бизни эгечибизни аллай дараджагъа чыкъгъаны барыбызны да къууандырады.

Зубайда адамны сыйын чыгъара билген, алгъа учундургъан, окъургъа, ишлерге кёллендирген керти таулу тиширыуланы бириди.

Ол, халкъны джюрегин, алтын кюнча, джылыта, адебни-намысны, халкъны ашхы адетлерин багъалатыб тутхан Ёзденланы Ильясны джашы Айгуфну огъурлу юйдегисинде туууб ёсгенди. Айгуф кеси ёхтем халкъын, джомакълы тауларын бек сюйген, бурундан, ата-бабадан, келген ашхы адетлени мийикде тутхан адамды. Динни джоругъундан чыкъмай, беш ууахты намазыны бирин къоймай джашайды. Миллетин, ана тилин, джаныча, бек сюеди. Хайыр болмаса, башхалагъа заран джетдирмеген, огъурлу, тынч адамды. Хар элни келбети, хурмети да аллай ашхы къартларыдыла. Анасы Мариям Байрамукъланы Хусейни къызыды. Таулу ананы чемер къоллары не тюрлю ишге, джумушха да таб джарашадыла. Кийиз бёркле этеди, тигерге устады, дамлы, татымлы миллет хантла хазырлайды. Аны тигиб этген суратлары республиканы ара шахары Черкесскени музейинде сакъланадыла. Аллай ашхы ата бла анадан туугъан таулу къызны баш иеси Бостанланы Мухаддини джашы Магомед да таза джюрекли, тюз иннетли иги адамды. Магомедни джюрек джылыуу адамланы кесине юйюрсюндюреди. Ол бир кюнюн да бош ашырмагъанды. Кърал къуллукълада ишлей келгенди. СССР-ни заманында комсомол, партия ишледе болгъанды. Къалайда урунса да, атын сый бла айтдырыб, тамадаладан, халкъдан бюсюреу табханлай тургъанды. Бусагъатда ол ишин махтау бла толтура, халкъдан сый табыб, «Камос» заводда нарзан, татлы суула къуйгъан цехни тамадасы болуб ишлейди.

Зубайда баш иеси Магомед бла бирге юч сабий ёсдюргенди. Марат, Къарачай-Черкес кърал университетни тауусуб, ингилиз тилни устазы болуб чыкъгъанды. Америкада практикада болгъанды. «Святая Жульяна» деген белгили школда окъуб, Австрияда, Германияда да терен билимин кёргюзгенди. Черкесскеде медицина колледжде дерсле бериб тургъанды. Сочиде Олимпиадада ишлеген джашланы тизиминде тылмач болгъанды.

Сурат Москва шахарда юристликге окъуб, къызыл диплом алыб чыкъгъанды. Къарачай шахарда сюдюню болушчусу болуб ишлейди.

Лейла школну алтын медалгъа бошаб, Астраханда медицина академияны да тауусуб, анда врач болуб ишлей тургъанлай, ординатурада окъугъанды.

Къарачай-Черкес кърал университетни бошаб, тыйыншлы билим алгъандан сора, Зубайда алгъы бурун Къарачай шахарны 6-чы номерли орта школунда ана тилни устазы болуб ишлеб башлагъанды. Анга ол джыл огъуна 1-чи категория бередиле. Экинчи джыл баш категориялы устазланы тизимине къошулады. Сохтала юренирге деб, анга, ана тилни кабинетине, башха школладан да барыб тургъандыла. Ол, профессионал окъууун тохтатмагъанлай, кружокла къураб, къызчыкъланы тигерге, бичерге юретгенди. Аллай ашхы иш махтаугъа тыйыншлыды. Окъугъан джеринден усталыкъ алыб чыкъгъан бек игиди. Къызла узакъгъа барыб окъуб да аллай къагъыт аладыла.

Андан сора таулу къыз Къарачай-Черкес кърал университетде ишлеб башлайды. Студентлени ана тилде окъута, тюрлю-тюрлю мадарланы, амалланы хайырландыра, алагъа иги билим берирге эсин толу бёлюб кюрешеди. «Профессионал этика» деген артда ачылгъан предметни да ол бардыргъанды. Эринмеген, арый-тала билмеген адам, ол джууаблылыгъын да терен сезиб, фахмусуну кючюн таныта, аны да сый бла толтургъанды. Студентлени джыйыб, ала бла халкъыбызны ашхы адетлерини, адебибизни-намысыбызны юслеринден сёлешиб, хапар айтыб, юлгюле келтириб, джашла бла къызлагъа ариулукъну, игиликни, тюз халини дуниясын ачады. Тепсерге, къарачай къобузда согъаргъа, тигерге юретген кружоклары да ишлеб тургъандыла. Аны бла да къалмай, хар ай сайын сабийлени ариу халиге юретген тюрлю-тюрлю ишле этиб кюрешгенди. Белгили устаз джамагъат ишлеге да тири къошулады.

Зубайданы башхалада болмагъан, окъутуудан, юретиуден сейир кючюн таныб, Черкесскеде устазланы усталыкъларын ёсдюрген институтха чакъырыб, анда дерсле бердиредиле. Анализле этгени, тестле бла ишлегени алайда да башхалагъа юлгю болады. Тюз иннетини джарыгъын джая, кючюн-къарыуун аямай кюрешген таулу къыз сыйгъа, махтаугъа тыйыншлыды. Биз аны джангы мийик саугъасы бла алгъышлаб, анга кючлю саулукъ, узакъ ёмюр теджейбиз. Къарачайда Зубайдача къызларыбыз кёб болсунла.

 

АЛЧАКЪЛАНЫ Хусей.

 

 
{jcomments}