2018-чи джыл 1942-чи – 1943-чю джыллада Кавказ ауушланы къоруулагъанлагъа аталгъан музейге-эсгертмеге къараргъа 5905 адам келгенди.

Музей къуралгъанлы анга келген адамланы саны сегиз мелиуандан атлагъанды, ол Къарачай районну Орджоникидзе посёлогунда орналгъанды.

Быллай мемориал комплекс Шимал Кавказда эмда Тау Артында мындан сора джокъду, аны амалтын ёсюб келген джаш тёлюню аскер-патриот сезимде юретиуде аны магъанасы бек уллуду. Бери, къралыбызны джер-джеринден келген бла къалмай, тыш къралланы делегациялары да келиучендиле.

Глухор, Морх, Санчар эмда башха ауушлада табылгъан аскерчилени сюеклери басдырылгъандыла бу музейде-эсгертмеде.

Музейни экспозициясында 900-ден аслам экспонат барды. Аланы асламысы уруш баргъан джерледе табылгъанды. Бюгюннгю экспозиция 1985-чи джыл къуралгъанды, аны тыйыншлы дараджагъа чыгъарыр ючюн, Ленинградны (Санкт-Петербургну) суратлау мастерскоюну терен билимли, чемер усталары кючлерин-къарыуларын аямай кюрешгендиле.

Музейни кёрмючле павильонунда «Годы, опалённые войной» деб таймаздан ишлеген кёрмюч ачылгъанды. Ол ыйыкъда алты кюнню эшиклерин ачханлай турады. Хар чакъ сайын аны музейни баш фондундан джангы экспонатла бла джангыртадыла.

 
{jcomments}