Хычаман (май) айны 21-де Къарачай-Черкесияны эллери бла шахарларында Кавказ къазауатны бошалгъаныны 155-джыллыгъына джораланнган митингле бардырылгъандыла.

Республиканы аралыгъында Кавказ къазауатны ууундан ёлгенлени эсгертмелерини къатында бардырылгъан митингге КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов, КъЧР-ни Правительствосуну Председатели Аслан Озов, КъЧР-ни Правительствосуну эмда Башчысыны Администрациясыны тамадасы Озов Мурат, РФ-ны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини аппаратыны КъЧР-де баш федерал инспектору Игорь Дральщиков, КъЧР-ни Правительствосуну келечилери, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) депутатлары, регионну муниципал районлары бла шахар округларындан делегацияла, джамагъат бирлешликле бла дин къуллукъчуланы келечилери, Черкесскени джамагъаты бла къонакълары къошулгъандыла.

Шимал Кавказны Муслиманларын бирикдирген аралыкъны председатели, КъЧР-ни Муслиманларыны дин управлениесини президиумуну председатели Бердиланы Исмаил хаджи бла Покров храмны бабасы, ирей Сергий Кавказ къазауатда ёлгенлеге дууа этдиргендиле.

Джыйылгъанланы алларында Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид сёлешгенди.

«Бу къазауат Шимал Кавказны халкъларыны тарихлеринде уллу адам, маданият къоранч келтирген къыйын, къайгъылы бетлени бириди. Алай а, Кавказда джашагъан халкъланы акъылманлыкъларыны, бир-бирлерини сыйларын кёре билгенлерини кючю бла, кёбджыллыкъ къаугъада бизни миллетлерибизни маданият терекелери тас болмай сакъланнганды. Кёб маданиятлы эмда кёб миллетли Кавказ Эресейни айырылмагъан бир кесеги болгъанды. Туугъан джуртубузда халал урунуу, Кавказ къазаутда ёлгенлени эсгериу барыбызны да сыйлы борчубузду. Бюгюн быллай бушуулу митингле Къабарты-Малкъарда, Адыгеяда да бардырыладыла. Къарачай-Черкесияны джамагъатыны атындан къарнаш республикаланы халкъларына къайгъы сёз берирге излейме», - дегенди ол.

Ызы бла КъЧР-ни «Адыге-Хасэ – Черкес Парламент» деген джамагъат къозгъалыуну тамадасы Асланов Али, КъЧР-ни Джамагъат палатасыны председатели, «Русь» деген джамагъат къозгъалыуну республикан бёлюмюню келечиси Вера Молдованова, «Абаза» джамагъат къозгъалыуну тамадасы Заур Дзугов, «Къарачай - алан халкъ» джамагъат бирлешликни тамадасы Хабланы Руслан, «КъЧР-ни «Ногъай Эли» деген ногъай миллет-маданият автономияны тамадасы Валерий Казаков сёлешгендиле.

Ала барысы да Кавказ къазауатны тарихин эсде тутаргъа, мындан ары рахатлыкъны сакъларгъа, джарашыулукъну бегитирге, Къарачай-Черкесиябызны, кёб миллетли Эресей къралыбызны да джашнатырча урунургъа кереклилерин чертгендиле.

 

ДЖАНКЁЗЛАНЫ Марина

 
{jcomments}