Ингуш бла Къарачай-Черкес республикала къуралгъанлы быйыл сентябрда 25 джыл толлукъду. Ала ол кюн къууанч халда тюберге хазырланадыла.
Ингуш бла Къарачай-Черкес республикаланы культура министерстволары билдиргеннге кёре сентябрны 22-де эки республиканы да белгили артистлери, искусстволарыны усталары эмда творчество интеллигенцияны къуллукъчулары, эки регионну юбилейлерине атаб, Кремлни Кърал Къаласында кеслерини концерт программалырын кёргюзюрюкдюле.
Уллу магъанасы болгъан концерт программагъа КъЧР-ни «Эльбрус» кърал тепсеу ансамбли, республикадан «Алан» фольклор, халкъ джырланы ансамбли, Къазах Республиканы искусстволарыны махтаулу къуллукъчусу, Къарачай-Черкес Республиканы халкъ артисти Арсланбек Султанбеков, КъЧР-ни махтаулу артисти Ачар Меремкулов, КъЧР-ни махтаулу артисти Ярослав Щекланов, Фатима Китаева, Россияны халкъ артисти Михаил Турецкий башчылыкъ этген «Хор Турецкого» деген музыкалы коллектив эмда башха онглу артистле бла творчество коллективле къошуллукъдула.

2500 джылны мындан алда акъылман Эзоп былай джазгъанды: «Джашчыкъ, окъуугъа баргъан джеринде нёгерини ачхасын урлаб, анасына элтгенди. Ана, урушур орнуна ышарыб, разы бола, джашчыгъын махтагъанды. Алай бла экинчи кере джашчыкъ бир нёгерини юс кийимин урлаб келгенди. Артда багъалыракъ затланы урлаб джанлагъан джашны тутуб, асмакъгъа асаргъа алыб тебрегендиле. Анасы ызындан джылай баргъанды. Асмакъгъа аса тебрегенлеринде, анасы таба ийиле: «Энди джылама мени былайгъа келтирген кесинги терслигингди. Заманында гудудан тыя билсенг, мен бюгюн ёлмез эдим», - дегенди.
Юйдегилени джашауларында не тюрлю затла да болуучандыла. Ата-анала сабийлерине къатылыкъ да этиучендиле, асыры бек эркелетиб терслерине да ийиучендиле. Бир къауумла къол да джетдиредиле. Ала, усларын тутдурургъа ашыкъмай, ариу айтыб, аманны-игини да магъаналарын айырырлай, тюшюндюрюб, заманында тыйыб, тюз джолгъа салыр орнуна къычырыкъ-сыйыт эте, джекире эселе, кеслерини ата-ана борчларын баджармайдыла. Тюшюндюрюр ючюн, адамлагъа джекириу, хыны этиу дурус тюлдю.
«Сен айтханымы этсенг, ачхачыкъ берликме, фирма чурукъла аллыкъма...», «Бюгюн школдан бешле алыб келсенг, не сюйсенг, аны алырма...» - деб, хар этдирген джумушларына саугъа бериб юретген ата-анала тюзмюдюле?

- Саламы узакъ болсун. Саулугъу къалай эди?
- Асыры аламатлыгъы да джокъ эди. Алай а, атабыз бла эгечлерибизча, ол да кесин тёздюрюрге кюреше эди.
Ол, анасы Шышауну – орта бойлудан эсе алашаракъ чырайлы тиширыуну - кёзюне кёргюзе,  Нюр-Ахматха осмакълаб къарады. Бу туура анамы бурнундан тюшюб къалгъан кёреме! Мен а ол муну айырыб алай бек не ючюн  сюеди деб тургъанма. Ары бир къара: бет тюрсюню - неси да туура аныкъыладыла!
- Анам сени айырыб бек сюйюучю эди. Сен къатында болмасанг, къыйналлыкъды, - деди Мухаммат, Нюр-Ахматха  къараб туруб.
- Къарнашым, анам сени да менден аз сюймей эди, - деди Нюр-Ахмат да. – Аллах айтса, энтда тюбешиб, алгъынча, бир-бирибизге къууана джашарбыз.  Келин да ала бла бирге болур?
- Ол да ала бла биргеди… Хы, бери келе элге кёз джетдиргенимде,  анда биз танымагъан адамла болгъанча кёрюндюле. Аланы не зат адамла болгъанларындан сени  хапарынг бармыды?
- Огъай, - деб ахсынды Нюр-Ахмат. – Эбзеле-затла тюл эселе, билмейме. Барыб, Хурзукну башындан бир-эки кере къарагъан эдим да, анда чыганлылагъа, гюрджюлюлеге  ушаш бир маштакъ адамланы бир юйден чыгъа да, бир юйге кире айланнганларын мен да эслеген эдим. Не зат инсанла болгъанларын а билмейме. Сорур адамынг болмаса, соруб да кимден сорлукъса? Ёзге ала гюрджюлюле неда эбзеле-затла болурла...

  Къарачай-Черкесияны, Къабарты-Малкъарны, бютеу Шимал Кавказны халкъларына бир джерде, бир кюнню тюбюнде, шохлукъну, къарнашлыкъны тёрюнде джашаргъа буюрулгъанды. Бизни ата-бабаларыбыз къарнаш шохлукъгъа мийик багъа бергендиле. Тарих билдиргеннге кёре Кавказда джашагъан халкъланы аралары иги болгъанды. Анга халкъланы ёмюрледен келген ашхы адетлери шагъатлыкъ этедиле.
Бизни тёлю да ата-бабадан юлгю ала, ала тутхан джол бла барыргъа борчлуду. Ол затны эсге ала, мындан алда тарихде биринчи кере болуб, «Къарачай» газет «Заман» газетде къонакъда болуб къайтды. «Къарачай» газетни баш редактору Ёзденланы Альберт Къарачай-Черкесияны Миллет ишлерини кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы хакъындан министерствосундан, Культура министерствосундан Хурмет грамотала алыб, республиканы Драма театрыны аллындан коллективни джолгъа чыгъаргъан эди.

Бугъача́р 1. бычок, молодой бык. 2. астр. телец.
Бугъей балк. бугъой карач. трещина в леднике; расщелина.
Бугъоу́ 1) путы 2) наручники; кандалы 3) перен. узы, бремя с, путы мн. оковы мн. 4) цепь ~дан ычхыннган итча погов. как собака, сорвавшаяся с цепи.
Бугъулу́ч то же, что бугъуму́ч балк. бугъунча́къ (-гъы) карач.прятки; ~ ойнаргъа прям., перен. играть в прятки.
Будай бит зоол. долгоносик.
Будума́н балк.: ~ болургъа броситься вперёд, побежать стремглав.
Будуманлы́къ (-гъы) балк. отвлеч. к будуман быстрота, стремительность.
Буджо́х кол; столб.
Буджукъ продольная балка на крыше дома.
Бужукку́ дет. груб. сопливец, сопляк II сопливый.
Бузакъ то же, что сары тылчы фтор.
Бузакъташ флюорит.
Буз доммай зоол. овцебык.