Къарачай-Черкес Республикада «Лучший специалист со средним медицинским образованием 2018 года» деген Бютеуроссия конкурсну регионал этапы бардырылгъанды.
Республиканы шахарлары бла районларындан анга ишлеринде атларын иги бла айтдыргъан 18 медсестра къошулгъанды.
- Орта медицина персоналны иш сынамларын эмда теория джаны бла билимлерин сынаргъа мадар береди бу конкурс, - деди джыйылгъанланы алларында сёлешиб, Къарачай-Черкес Республиканы саулукъ сакълау министри, конкурсну тёре коллегиясыны къурамына кирген Шаманланы Казим. – Конкурсну аягъында бизни республикада эм иги орта медицина къуллукъчуну аты белгили боллукъду. Ол Къарачай-Черкес Республиканы атын Бютеуроссия конкурсда джакъларгъа атланныкъды.
Айхай да, хар медицина коллектив республикан дараджада бардырылгъан конкурсха сайлаб ишин эм иги билгенни, болумлуну, тирини джибергенди.
Медсестраланы конкурсу Черкесскеде медицина колледжни мекямында ётдю. Эришиуге къошулургъа келгенлени усталыкъларына багъа бериу эки этап бла бардырылгъанды. Айтыргъа, биринчи этапда конкурсантла кеслерини иш сынамларын эмда теория билимлерин кёргюздюле. Кишиге да айырыб джан аурутмагъан тёре коллегияны членлери сахнада бола тургъан затладан кёз алмай къарайдыла. Ала уллу иш сынамлары, терен билимлери болгъан медикледиле, медицина учреждениелени башчыларыдыла, КъЧР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну келечилеридиле.
Алайды да, ма аллай сыйлы жюрини аллында медсестра къызла, джунчумай, билимлерин эмда къыйын болумгъа тюшген адамгъа къаллай болушлукъ этерге кереклисин танытыргъа керекдиле. Айхай да, ала кёб тюрлю ишни юсюнде сынамлы устала болгъанларына къарагъанланы ийнандырыргъа керекдиле: эм алгъа джарсыб келгеннге биринчи медицина болушлукъну этерге керекдиле, ызы бла табсыз болумгъа тюшгенни юсюнде оноуну тыйыншлы джолун табаргъа борчлудула, этилген иш, адамны джаны бла байламлы болгъаны себебли, дженгил эмда файдалы тындырылыргъа тыйыншлыды.
Къызла конкурсну биринчи этапындан бет джарыкълы  ётгендиле. Аны экинчи этапы быйыл арттотур айны 27-де бардырыллыкъды. Анда конкурсха къошулгъанла «Бережливая медицина. Этика и деонтология» деген темагъа аталгъан творчество ишлери бла шагъырей этерикдиле. Андан сора тёре коллегия, джыйылыб, конкурсну эки этапын да сюзюб, хорлагъанны атын белгили этерикди.
Былайда бир затны чертерге тыйыншлыды. Эм иги орта медицина къуллукъчуну конкурсу бизни республикада бардырылгъанлы 10 джылдан аслам заман болады. Ол Медсестраланы халкъла арасы кюнюне аталыб бардырылады. Бу байрам Эресейде хар джыл сайын хычаман айны 12-де ётеди.
Конкурсха республиканы медицина учреждениелерини медсестралары къошуладыла. Эм азында хар бирини иш стажы юч джылдан аз болмазгъа керекди.
Бизни республиканы медицина учреждениелери бу конкурсха кючлю хазырланыучандыла. Ол затха шагъатлыкъ этген юлгю: Къарачай-Черкесияны келечилери федерал дараджада бардырылгъан бу конкурсда эки кере ёчлю орунланы алгъандыла. 2016-чы джыл Джанибекланы Асият Москвада «Старшая медицинская сестра» деген Бютеуроссия конкурсда ючюнчю оруннга ие болгъанды.
 
МАРАЛЛАНЫ Ина.
 
{jcomments}