Къыркъар (август) айны 28-де Гитче Къарачай районну Ючкекен элинде устазланы кёзюулю август конференциялары ётгенди. Анга Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темерезланы Рашид да къошулгъан эди.


Ол устазланы, билим бериу санагъатны ветеранларын да джангы окъуу джыл бла алгъышлагъанды, ёсюб келген джаш тёлюге билим бериуге салгъан къыйынлары ючюн, ишлерине толу берилгенлери ючюн джюрек разылыгъын да билдиргенди.
Республиканы Башчысы талай устазгъа «Къарачай-Черкес Республиканы махтаулу устазы», «Къарачай-Черкес Республиканы халкъ окъуууну махтаулу къуллукъчусу» деген сыйлы атланы атагъанды.
«Мен адамгъа билим берген усталыкъны эм баш усталыкъгъа санайма. Ол сыйды, махтауду адамгъа. Сабий кюнюбюзден бизге билим бергенле, адамлыкъ шартланы сингдиргенле устазладыла.
Бюгюнлюкде Эресей Федерацияда билим бериуню асыулу этер джанындан кёб ашхы иш этиледи. Президентибиз Владимир Путин дунияда билим бериу джаны бла эм онглу 10 къралны тизимине тюшерге эмда адебни-намысны тутхан, социал джууаблылыкъларын ангылагъан джаш тёлюню ёсдюрюрге борч салгъанды билим бериу санагъатда ишлегенлеге. «Окъуу» деген миллет проект да ол умутланы тамалында къуралгъанды», - дегенди Темрезланы Рашид.


Башчы чертгенден, регионну властлары инфраструктураны мындан ары да айнытыр джанындан кюреширикдиле. Сохтала не къадар билимли болур ючюн, бюгюннгю джашауну излемлерине келишген усталыкъ сайлай билир ючюн кёб иш этиледи. Устазла да бюгюнню излемлерине кёре хазырланадыла.
«Демография» деген миллет проектни тамалында энтда талай сабий сад бла ясли къауумла ишленникдиле. Росстатны билдиргенине кёре, РФ-ны субъектлерини ичинде Москва шахар бла Къарачай-Черкес Республикада айырылыб аслам сабий тууады. Аны себебли, сабий садла да, ясли къауумла да амалсыз керек болгъанлары хакъды», - дегенди Темрезланы Рашид.

 
{jcomments}