Быйыл «Хурмет Белгиси» орденни джюрютген Къарачай-Черкес гуманитар тинтиу-излем институт 85-джыллыкъ юбилейин байрамлагъанды. Октябрны ал сюреминде республиканы 25-джыллыгъына атаб, «Къарачай-Черкесия Кавказны социокультура «тийресинде» деген аты бла конференция бардыргъанды.
Джыйылыуда КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашидни атындан институтну коллективин республиканы окъуу бла илмуну министри Инна Кравченко алгъышлагъанды. КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну атындан  комитетни тамадасы Исмель Биджев да сёлешгенди. Институтну юбилейи бла алгъышлай Абхазиядан, Москвадан, Ростов областдан, Адыгеядан, Шимал Кавказны бютеу регионларындан эмда баш окъуу учреждениелеринден келечиле келген эдиле. Илму институтланы тамадалары эмда келечилери КъЧИГИ-ни алимлерине саулукъ-эсенлик, илмуда джангы джетишимле теджедиле. Ингуш Республиканы Башчысы, РФ-ны Джигити Юнус-Бек Евкуровну эмда Абхазияны Башчысы Рауль Хаджимбаны  КъЧИГИ-ге алгъышлау къагъытларын аладан келген келечиле Институтну директору Рамазан Тхагапсовгъа къууанч халда бердиле…


Институтну директору Рамазан Тхагапсов билдиргеннге кёре, бюгюнлюкде институтда илмуланы алты доктору бла къыркъ кандидаты къуллукъ этедиле. Аланы арасындан институтну 85-джыллыгъына джоралаб «РФ-ны окъуууну сыйлы къуллукъчусу» деген сыйлы атха Кукаева Софья, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну эмда Президиумуну Хурмет грамоталарына Джанкёзланы Марина, Семенланы Аминат, Найманова Мурзият, Къобанланы Лиана, Соловьева Наталья тыйыншлы болгъандыла. Дагъыда талай алим КъЧР-ни Окъуу бла илму министерствосуну Хурмет грамоталары эмда КъЧИГИ-ни Бюсюреу къагъытлары бла саугъаланнгандыла.
Бюгюнлюкде  КъЧИГИ-ни къуллукъчулары республикабызны тин байлыгъын, тилин, тарихин сакълар джаны бла уллу иш бардырадыла. 85 джылны ичинде алимле джазыб чыгъаргъан китабланы саны 3000-ден асламды. Ала бла къуру Шимал Кавказда болуб къалмай, Россияны, Европаны, дунияны ара библиотекаларында да окъуучула  хайырланыб, илму ишлени себебинден Къарачай-Черкесияны халкълары бла терен шагъырей боладыла.
Республиканы башчылыгъы, Халкъ Джыйылыуу, Окъуу бла илму министерствосу КъЧИГИ-ни алимлерини ишлерине уллу сый бергенлери институтну къуралгъаны эмда аны ёсюм джолу республикабызны тарихи бла къысха байламлы болгъанына энтда бир шагъатды.
(БИЗНИ КОРР.).

 
{jcomments}