Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид «школа+детский сад» деген окъуу комплексни къурулушуна къарагъанды. Ол ишлене тургъан мекям Хабез районну Псаучье-Дахе элинде 264 окъуучу бла, школгъа дери 75 сабийге джораланнганды.
 

Эсигизге салайыкъ, «школа+детский сад» деген форматда окъуу комплекслени къурулушу Темрезланы Рашидни аманаты бла, быйыл башланнганды. Бусагъатда школну къурулуш-монтаж ишлери битиб бошагъандыла. Ишчиле школну тёгерегин джарашдыра турадыла. Ичинде да бир къауум иш этиледи. Ол бусагъат заманны излемине джууаб берген мекям боллукъду. Аны неси да таб джарашдырылгъанды. Школну залыны 300 орну барды. Футбол ойнарча джери эркинди.
Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид окъуу комплексни арбазында элчиле солурча джерле этилиб, объектни къысха заманны ичинде хайырланыугъа берирге кереклисин айтханды.
(БИЗНИ КОРР.).
 
{jcomments}