Гитче Къарачай районда ондан аслам орта школ барды да, аланы арасында Ючкекенде 2-чи номерли орта школну устаз коллективи эм юлгюлюлени бирине саналады. Школда 452 сохтагъа билим 47 устаз береди. Анга башчылыкъ талай джылдан бери Салпагъарланы Лариса Мудалифни къызы этеди. Ол Эресей Федерацияны бютеубилим бериуден сыйлы къуллукъчусуду, КъЧР-ни махтаулу устазыды. Кеси да бу школда окъугъанды. Баш билим алыб чыкъгъанлы бери мында ишлейди. Устаз заманында да, бусагъатда да школну ишине тири къошулуб, устаз коллективни бирикдириб, сохтала терен билим алырча, ариу халили болурча кюрешгенлей турады. Ашхы джетишимле да бардыла школда.

Районда семинар-зат боллукъ болса, аны бу школда бардырадыла. Не ючюн десегиз, аны ичи, тышы, арбазы да ариу джарашдырылгъанды, ишлерин терен билген устазла да кёбдюле.

Мындан алда бу школда Гитче Къарачай районну школларыны директорлары, бир къауум устазлары Федерал кърал окъууну стандартына атаб семинар бардырдыла. Бу стандартха сохталагъа терен билим бериу, аланы ариу халиге юретиу кириб къалмайды. Сохтала джашаудан да терен хапарлы болургъа керекдиле. Сёз ючюн, бир къауум сохтаны окъуууна, кесини джюрютгенине сёз табаллыкъ тюлсе. Алай а джашаудан терен хапарлы тюлдюле. Бирси сохтала уа, гитчеликден кёб затны билгенлери себебли, ата-аналары этген джумушну да этедиле, аланы тюрлю-тюрлю ишледен да солутадыла.

Башында айтханыбызча, ФГОС-ну школ джашауда къалай хайырландырыргъа кереклисини юсюнден 2-чи номерли орта школну директору Салпагъарланы Лариса доклад этиб, школну устазларыны иш сынамлары бла келген къонакъланы толусу бла шагъырей этди.

- Бюгюн бизни школда бардырылгъан семинаргъа Гитче Къарачай районну школларыны директорлары, бир къауум устазлары келгендиле, - деди ол. - Бу эмда башха темалагъа аталыб бизни школда семинарла болур ючюн къалмайдыла. Бюгюннгю семинар да аланы бириди. ФГОС-ну школ джашауда хайырландырыргъа керекди деб, бегим алыннганында, школну устаз коллективи, соза турмай, ишни къолгъа алгъан эди. Бюгюнлюкде бизни сохталарыбыз, дерслеринде алгъан билимлерин джашау бла, иш бла байламлы эте биледиле. Башхача айтсам, орта билим алыб чыкъсала, ала илму-техника процессге тири къошулурча этерге кюрешебиз. Къыйыныбыз бошуна кетмегенин ангылаб, ишлегенибизден эсе, иги ишлерге тырмашабыз.

Бизни школда ФГОС-ну излемлерин джашаугъа къалай сингдиргенибизни семинардан сора устазларыбызны дерслеринде кёрюрге боллукъсуз. Хар устаз кесини иш сынамы бла хар биригизни сюйюб танышдырлыкъды.

Салпагъарланы Лариса Мудалифни къызы ФГОС-ну юсюнден хапар айтыб бошагъанындан сора, келген къонакъла, къауум-къауум болуб, класслагъа барыб, устазланы дерслерине тынгыладыла. Адабиятдан дерслени бардыргъан Чотчаланы Аминатны, Хамитни къызын, дерслеринде болгъан къауум устаз аны иш сынамы уллу болгъанын билдиле. Сохтала Н. Носовну «Федина задача» деген чыгъармасындан юзюкле окъугъанларында устазны къыйыны бошуна кетмегенин ангыладыла.

Химияны устазы Гедиланы Аминат Аскербийни къызы, биологияны устазы Ижаланы Муслимат Исхакъны къызы, орус адабиятны устазы Ёзденланы Супият Борисни къызы, технологияны устазы Чотчаланы Мариям Абдулну къызы, къарачай адабиятны устазы Каппушланы Мадина Борисни къызы дагъыда башха устазла ачыкъ дерслени бардырыб, семинаргъа келген къонакълагъа юлгю кёргюзген бла къалмай, аладан уллу разылыкъ алдыла.

Ачыкъ дерсле бошалгъандан сора семинаргъа келген къонакъла-устазла, школну джыйылыу бардырыучу залында, Ючкекенде 2-чи номерли орта школну устаз коллективи ФГОС-ну ишлеринде къалай хайырландыргъанларын сюзюб, кёллерине келген оюмланы айтдыла.

Джыйылыуну ахырында Гитче Къарачай районну администрациясыны окъуу бёлюмюню тамадасы Тамбийланы Умар, сёлешиб, школну устазларыны ишлерине уллу багъа берди.

КЪОБАНЛАНЫ Махмут.

 
{jcomments}