Никкол (июнь) айны 27-де Къарачай-Черкесияда Джаш тёлюню кюнюн байрамлаугъа региондан джюзле бла джаш адамла къошулгъандыла. РФ-ны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Александр Матовниковну атындан джаш адамланы РФ-ны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини аппаратыны КъЧР-де федерал инспектору Юрий Ясько алгъышлагъанды.
«Мен таза джюрекден сизни байрамыгъыз бла алгъышлайма. РФ-ны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Александр Матовниковну атындан сизни хар башламчылыгъыгъызда джетишимле теджейме», - дегенди Юрий Ясько.
Джууаблы ведомствола бла бирлешликлени джетишимли къуллукъчуларын, Сочиде студентле бла джаш адамланы Бютеудуния фестивалын бардырыугъа тири къошулгъан джашла бла къызланы саугъалагъандан сора, федерал инспектор: «Сочиде бу уллу ишге къошулгъан субъектлени биринде да, бизни джаш адамларыбыздача, онглулукъ болмагъанды», - деб чертгенди.
КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашидни, КъЧР-ни Правительствосуну Председателини, кесини атындан да джаш адамланы байрамлары бла КъЧР-ни туризмини, курортларыны эмда джаш тёлю политикасыны министри Эриккенланы Анзор алгъышлагъанды.
«Сизни Джаш тёлюню кюню бла алгъышлайма. Кесигизге, юйдегилеригизге да насыб, къууанч, саулукъ-эсенлик теджейме. Сынгар район бла регион бла къалмай, саулай къралыбызны тамблагъы кюню сизни – бюгюннгю сохтала бла студентлени, джаш усталаны – къолугъуздады. Тамблагъы кюнюгюзге ышанмакълыкъ джашау нёгеригиз болсун. Джетишимлеригизни къатлай, алгъа тебиниб барыргъа Аллах онг берсин. Учунмакълыгъыгъыз, чыгъармачылыгъыгъыз, билимигиз джангы джетишимлеге джол ачсынла», - дегенди министр.
Джаш адамла да республиканы башчылыгъына, джууаблы министерствону къуллукъчуларына башламчылыкъларын къабыл этиб, проектлени джашауда бардырыргъа болушханлары ючюн разылыкъларын билдиргендиле.
Республиканы аралыгъында байрам 13.00 сагъатда «Джашил айрымкан» деген солуу эмда маданият паркда башланнганды. Алайда билим, информация, бюгюннгю ИТ-технология халлы площадкала къурулгъандыла. Джаш адамла билим площадкалада акъыллары бла, спорт площадкалада сан кючлери бла эришгендиле. Киберспортну сюйгенлеге да энчи оюнла къуралгъан эдиле. «Мэтр» деген адабият-суратлау, маданият-билим джайгъан аралыкъда джабыкъ экоджорукъну ишлерге юретгендиле. Джюреклери чыгъармачылыкъгъа къызыннган джаш адамла сурат салыргъа, музыка инструментледе согъаргъа, назмула окъургъа мадар табхандыла. Индиядан чакъырылгъан къонакъла къызланы къолларын мехенди бла, къына бла оюу салыб джасагъандыла.
Джаш тёлюню кюнюне джораланыб бардырылгъан байрам белгили джырчыланы, тепсеу ансамбллени концертлери бла эмда уллу фейерверк бла тамамланнганды.
(Бизни корр.)
 
{jcomments}