Черкесск шахарда болуб ётген къачхы джармалыкъ Къарачай-Черкесия бу джыл да бачхалары бла сабанларындан иги битим джыйгъанына шагъатлыкъ этгенди.

Аны алайлыгъын анда сатылгъан эл мюлк затла ариу кёргюзгендиле. Джармалыкъны къурагъанла билдиргенден, аны сатыу этген тапхаларына экиджюзден артыкъ товар чыгъарыучуну затлары салыныб болгъандыла. Ала кеслери да базар багъаларындан 10-15 процентге учуз сатылгъандыла. Тахта, терек кёгетле, сют, эт, аладан этилген продуктала, бал, орнатыргъа кёгет терекчикле – не болгъанды, не болмагъанды элчи фермерлени сатыу этген тапхаларында!

Къарачай-Черкесияны Правительствосуну Председателини биринчи заместители Байчораланы Эльдар айтхандан, республиканы фермерлери быллай джетишимлеге толтуруучу властны органлары таймаздан джакълыкъ этиб, болушуб тургъанларыны кючлеринден джетгендиле.

Бюгюн Къарачай-Черкесия эл мюлкню не тюрлю санагъаты бла да тири кюрешеди. Аны алайлыгъына ма бу джармалыкъ да толу шагъатлыкъ этеди. Биз мындан ары да эл мюлкюбюзню ёсдюрюр, фермерлерибизни къызындырыр мадарлаамалла этгенлей турлукъбуз. Кесибиз да къуру мюрзеу, гардош, бирси затланы ёсдюрюу бла кюреширик тюлбюз. Къарачай-Черкесияны къысха заманны ичинде терек бачхалары джашнагъан регион этер ючюн да кюреширикбиз. Кесибиз да кертме тереклени аслам ёсдюрлюкбюз. Ол джаны бла бусагъатда огъуна иги джетишимлерибиз бардыла. Алай а аны бла тохтаб къаллыкъ тюлбюз. Кёгет терек бачхаларыбызгъа къоша барлыкъбыз. Аланы ичинде дженгил битим берген терек бачхалагъа аслам эс бёллюкбюз», - дегенди биринчи вице-премьер.

Черкесск шахарда къуралгъан джармалыкъгъа хоншу регионладан да иги кесек адам келгенди. Волгодонск шахардан келген Усова Нелли аланы бири болгъанды. Ол айтхандан, аны чабакъдан этилген затларын мында сюйюб алгъандыла. Аны себебли Нелли, бери аллай бир джол къоратыб келгенине сокъуранмагъанын билдире: «Мен мында джармалыкъны ишине биринчи кере къатышама. Адамла мени чабакъладан этилген затларымы да, тузланнган чабакъларымы да сёз салмай алдыла. Айхай да, ол зат да, былайыны ачыкъ джюрекли адамларыны ариу, джумушакъ, уллуну, гитчени да илешдирген халилери да мени бек къууандырдыла. Мындан ары кёзюуде мен Къарачай-Черкесияда бардырылгъан джармалыкълагъа таймаздан къошулгъанлай турлукъма», - дегенди.

Джармалыкъ джылы, ариу кюннге тюшген эди да, ариу да ётдю. Джырчыла, тепсеучюле да кюнню кюн узуну кеслерини ариу джырлары, тепсеучюлери бла къарагъанлагъа кёз ачдыргъанлай турдула.

ХУБИЙЛАНЫ Абу-Хасан.

 
{jcomments}