«Джашил айрымканны» амфитеатрында джюзле бла джыйылгъан эдиле адамла. Байрым кюн керти байрамгъа бурулуб, келген шахарчыла бла къонакъла ол кюн кёз ачдыла.

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни атындан Правительствону Председателини орунбасары Чеккуланы Хызыр Минги Тауну башына 20 джылны мындан алда чыкъгъан джигитлени алгъышлады.

- Башчыбыз Темрез улуну атындан бу кюн бла алгъышлай, саулукъ-эсенлик теджейме. Сиз керти эркишилик танытхансыз, миллетибизни атын ёмюрлюкге тарихге джаздыргъансыз. Дуния рекорд салыб, Гиннессни китабына тюшгендиле сизни атларыгъыз. Ол, бизни миллетге огъай эсенг, бютеу Эресейге да сыйды. Быйыл 20-джыллыкъ байрамны белгилей эсек, 50-джыллыкъ байрамгъа да быллай къууанч халда сау-эсен тюберге насыбны Уллу Аллах Кеси берсин. Ёмюрюгюз узакъ болсун, - деди Чеккуланы Хызыр.

Андан сора ол Къарачайны атын айтдыргъан уланлагъа – Орусланы Кълыч-Герийге, Бегеуулланы Борисге, Тебуланы Ахматха, Джатдоланы Муратха, Каппушланы Дахирге, Биджиланы Магометге, Хапчаланы Рамазаннга, Къобанланы Эльдаргъа, Байрамукъланы Умаргъа - КъЧР-ни Правительствосуну эмда Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) бу байрам кюн бла байламлы Хурмет грамоталарын берди.

Ол экспедицияны башчысы Орусланы Кълыч-Герий, 20 джылны мындан алда къарачай тукъумлу атланы хазырлаб, Минги Тауну башына къаллай къыйын хыйсаблада чыкъгъанларыны юсюнден джыйылгъан миллетни аллында хапар айтды.

- Минги Тауну тёппесине чыгъаргъа джашлыкъдан бери мени муратым бар эди. Аны бла да къалмай, сюргюнден кючден сау къайтхан, джарсыгъан миллетими атлары джангыдан тыйыншлы оруннга чыкъсала деген акъыл чырт эсимден таймай эди. Аны айтханым, къарачайлыла туугъан джуртларына къайтхандан бери да, 46 джылны ичинде, сууукъдан къоркъмагъан, таулагъа тири ёрлеучю атларыбызны башха миллетле да билселе деген нюзюрюм сёнгмей эди. Аллахны кючюнден, сау болсунла, бу тири уланланы болушлукълары бла ол муратха джетгенбиз, - деди Орусланы Кълыч-Герий.

Орус улу айтхандан, тауну башына чыгъаргъа биринчи юч атны хазырлагъандыла, ала тау элледе – Къарт-Джуртда, Учкуланда, Хурзукда - туууб ёсген атла болгъандыла. Аны бла да къалмай, аланы джюрек тамырлары бирси къауум атладан кючлюдюле, туякълары къатыдыла, ташсынмайдыла. Дагъыда саулугъуну беклигинден сора да, къарачай тукъумлу ат халиси бла, акъыллылыгъы бла белгилиди. «Бир къауум устала атланы интеллектлери болгъанына ийнанмайдыла, алай болса да аны юсюнден кёб сейир затха кёз ачханма, таулуну халисине тамам ушайды бизни атларыбыз», - деб хапар айтды Кълыч-Герий.

Дагъыда арадан бир джыл кетиб, экинчи кере, 1999-чу джыл, ол джыйын, биягъынлай къуралыб, Минги Тауну башына, 5642 метр мийикликге, тауну кюнбатыш джанындан чыкъгъанды. Биринчи кере уа ала кюнчыгъыш джаны бла чыкъгъан эдиле.

Ол джыйынны этген джетишимлерине тыйыншлы багъа бергендиле. 2002-чи джыл Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путин «За заслуги перед отечеством» деген II-чи дараджалы орденни медалларына тыйыншлы кёргенди. Кърал саугъаланы генерал Семенланы Владимир бергенди.

Къууанч джыйылыуну аягъында белгили артистле, концерт программаларын кёргюзюб, амфитеатргъа келгенлени разы этгендиле. 

БАТЧАЛАНЫ Фатима.

 

 
{jcomments}