2019-чу джыл Къарачай-Черкесияны Къабарты-Малкъарда джылы эмда Къабарты-Малкъарны Къарачай-Черкесияда джылы этиб баямланнганды. Аны бла байламлы указгъа КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид бла Къабарты-Малкъарны башчысыны орнун толтургъан Коков Казбек къол салгъандыла.

Эки регион башчы Черкесск шахарда болгъан ишчи тюбешиулерини кёзюуюнде ол документде белгиленнген ишлени джашауда толтурууну юсюнден чыкъгъан оюмланы сюзгендиле. Ала бир аууздан чертгенден, ол джылны бардырылгъаны эки республиканы араларында къарнаш иш джюрютюулени андан ары ёсдюрюрге эмда кенгертирге джангы мадарла къурарыкъды. Аллай мадарла кеслери да къуру маданият джаны бла байламлылыкъланы ёсдюрюб къоярыкъ тюлдюле.

Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, аны юсюнден айта: «Бизни республикаланы бир-бирлерине джууукъ орунлашханлары бла алада джашагъан халкъланы адамларыны иннет-тин бирчалыкъларыны кючлеринден бизни эки регионну араларында маданият иш джюрютюуле, иги къуралыб, экономика байламлылыкъланы ёсерлерине да себеблик этгенлей келедиле», - дегенди. Аны ол оюмун къонагъы да тюзге санагъанын билдиргенди.

Темрезланы Рашид бла Коков Казбек бу эки республиканы промышленносту бла эл мюлкюнде Къарачай-Черкесия бла Къабарты-Малкъарны араларында иш джюрютюулени бусагъатдан да уллу этер мадарла болгъанларын айтхандыла. Сёз ючюн, Къабарты-Малкъардача, Къарачай-Черкесияда да кёгет терекчиликни, малчылыкъны, инвестицион мадарланы юслеринден оюм алмашдырыр мадарла бардыла. Туризм да бу эки регионну ёсюмню джолу бла барырына кюч-къарыу бераллыкъ санагъатха бурула барады.

Алай бла, Къарачай-Черкесия бла Къабарты-Малкъарны башчылары бир-бирлери бла бардыргъан байламлылыкъларын айнытыуну юсю бла экономикада, маданиятда, аны кибик башха санагъатлада ёсюмню джангы джолларын белгилегендиле. Республикаларын да ол джолла бла элтир муратлыдыла.

 
{jcomments}