Мындан алда КъЧР-ни Туризмини, курортларыны эмда джаш тёлю политикасыны хакъындан министерствосуну болушлугъу бла «Всероссийская лига дебатов» деген проектни регионал дараджада турнири ётдю. Аны къурагъанла Джаш тёлюню ишлерини юсюнден федерал агентство бла «Российское общество политологов» деген Бютеуэресей джамагъат бирлешлик болгъандыла.

Тюбешиуде алгъындан белгиленнген юч ишге баш магъана берилгенди: «Внешняя политика России: современные реалии и тенденции развития», «Активные вопросы внутренной политики России», «Технологический прорыв. Пространственное развитие России».

Турнирде джаш адамла кёбчюлюкню аллына чыгъыб уста сёлеширге, кеслерини оюмларын кескин ангылатыргъа, джашауда бола тургъан затлагъа тинтиу халда къараргъа, информация дуниягъа терк джайылгъан кёзюуде алджамагъанларын танытыргъа керек эдиле.

Бу ишге къошулгъанлагъа Эресейни ичинде, башха къралла бла да политика байламлылыкъ джюрютюуде эм уллу, эм къыйын сорууланы сюзерге эркинлик берилген эди. Чакъырылгъан къонакъла да власть органланы, джамагъат бирлешликлени келечилери - айтылгъан затланы юслеринден оюмларын билдирдиле, джыйылгъан джаш тёлюге да фикирлерин ачыкъладыла.

Эм игиге Шимал Кавказ кърал академияны командасы саналды. Энди ол Шимал Кавказ федерал округда бардырыллыкъ турнирге къошулуб, республиканы сыйын джакъларыкъды.

(Бизни корр.).

 

 
{jcomments}