Къарачайны эм ариу эллерини биринде, Огъары Тебердиде, ёмюрден бери да Къур’анны таза билмекликге эс бёлюннгенлей тургъанды. Бюгюнлюкде да элчиле Аллахны сыйлы атын джюреклеринде джюрюте, аны джолундан таймай, тюз бармакълыкъны баш сыйгъа санайдыла.
Мындан алда элни джангы межгитинде, Къур’анны кескин, таза окъуугъа аталыб уллуну, гитчени арасында да дерсле ётген эдиле. Ол дерследе Текеланы Маршанны джашы Муратбий баш ёчге ие болгъанланы бириди. Бу ёчню ол Джуккаланы Къурманны джашы Алан бла юлешгенди. Муратбий кесини устазы Чомаланы Хамзагъа толу разылыгъын билдиреди.
Абаданланы ичинде, сабийликден бери да Аллахны джолунда баргъан, динин, элин да сюйген Кипкеланы Хонайны джашы Алибек баш ёчге ие болгъанды. Ол кюн быладан сора да башхала, махтаулу болуб, сыйлы ёчле алгъандыла.
Муратбий Текеланы Ёзденни, халкъда аты айтылыб тургъан белгили кишини, туудукъларыны бириди. Маршан бла Гюльнара беш джашны ёсдюредиле. Бу юйдегиде ишленмеклик, атаны, ананы къачын билмеклик, адеб-намыс,  хатер эмда бири бирин сюймеклик юлгюде айтылырчады.
Муратбий да, башха къарнашларыча, билимге, окъуугъа тырмашхан сабийди. Мектабда да тенглерини ичинде ал сафда болгъанланы бириди. Муслиман динни тазалыгъы, Къур’анны суураларыны магъаналарыны  теренликлери тырмашхан сабийни сагъышландырадыла. Суураланы таза, ачыкъ окъугъаны себебден, учунуу дерследе фахмусун джыйылгъан джамагъатха танытады.
Иш бла чыныкъгъан къарнашчыкъланы бош ийген заманларын эслерик тюлсе. Атаны сёзю джерге тюшмейди, ананы сагъышы балаларын терс атламлагъа иймейди. Муратбий керти тюз джолну сайлагъанды. Аллахдан къоркъа билгенден сора да Аны, хакъ джюрекден, кемсиз сюйгенин, Бирлигине толу ийнаннганын айтады бу таулу бала.
 Бу джангы межгит элде, Муратбийча, динни джолуна бурулгъанлагъа эмда энди келлик тёлюлеге да Текеланы тукъумну атындан Абу-Юсуфну джашы Али-Солтанны сыйлы Аллахны буйругъундан ёмюрлюк саугъасыды. Муратбий миллетге, дуниягъа белгили, Джуртларына дагъан болгъан, деменгили ишни тутхан онглулагъа да юлгю боллугъуна толу ийнанама.
Батчаланы Башир.
 
{jcomments}