Аууз-герги (октябрь) айны 14-де Къарачай-Черкесияны ара шаарында «Къобан сууну башында Покрова» аты бла Шыйых Богородицаны байрамына джораланнган биринчи фестиваль болуб ётгенди.

Шыйых Богородицаны (христиан динде Иссаны анасына айтадыла) байрамына джыйылгъанланы Черкесскени мэрини биринчи заместители Алексей Баскаев алгъышлагъанды. Ол кёб миллетли, кёб динли Къарачай-Черкесияны халкълары кёб джылланы иги хоншулача, шох, татлы, бир-бири сыйларын кёрюб, бир-бири адетлерин ангылаб, джарашыулукъда джашагъанларын чертгенди.

«Хызенле ёлгеннге сууаб тюлдюле, аланы джюрютгенлеге гюнахдыла», - деб джазаса, дин къарнашым Абайханланы Назир «Къарачай» газетни 70-чи номеринде чыкъгъан «Мен кимге осият этейим?» деген статьянгда. Бек тюзге санаб, бу сёзлени тюблерине, бир огъай, талай кере къол салама. Бу сени ючюнчю сорууунга джууабымды. Мындан ары уа сен сорууларынгы тизгенча, кесими оюмума кёре джууабларымы мен да алай тизейим.
Биринчи сорууунгда, хар элде ёлюкню джуууучу адамла болсала дурус эди, дейсе да, анга таукел джууаб бералмайма. Амма, аллай адамла болсала, мени да джокъду огъайым. Ол джумушну баджарлыкъла хар бир элде да табылыб барырламы? Къайдам…

Губарев Фёдор Фёдоровични аты газет окъуучулагъа белгилиди. Ол поэтди, Ставрополь шахарда джашайды. Губарев беш назму китабны авторуду. Аны бизни окъуучулагъа атын белгили этген «Алмазы гор великого Кавказа» деген китабыды – ол аны къарачай халкъгъа атагъанды. Къарачай миллетге сюймеклигин билдирген назмуларын окъусанг, анга къаллай уллу сый, багъа бергенин эслеб, бу хурметли адамны иннетини тазалыгъына толу мюкюл боласа.
- Мен онюч джылгъа дери Пристань элде тургъанма, былайда туугъанма. Андан сора джазыу мени кёб джерлеге атханды, - дейди сабий джылларын эсине тюшюрюб Фёдор Фёдорович. - Анда-санда туугъан элиме келиб, биргеме окъугъанла бла тюбешиб, джюрегими рахатлыкъ бла шошлукъгъа бёлеб, ызыма кетиучен эдим. Алай эте арт джыллагъа дери джашадым.
- Кюнлени биринде сабийликден бир классда окъугъан, бизни бла хоншу болуб джашагъан Федя эшикден кириб келди. Мен анга: «Къайдан чыкъдынг?» - деб сордум. Ол меннге: «Мындан ары джашаууму Пристань элим бла, бирге окъугъан тенглерим бла ашырыргъа излейме. Ийнан, джер юсюнде кёб затны кёргенме, алай а къарачайлылача ашхы миллетге джолукъмагъанма», - деди Фёдор, - деб эсине тюшюреди талай джылны мындан алгъа болгъан затны Къочхарланы Роза – Пристанда фельдшер-акушер пунктну тамадасы, Эресей Федерацияны саулукъ сакълаууну махтаулу къуллукъчусу.

 Къарачай-Черкесияны Къартлары бла сакъатларыны юйюнде  Къурман байрамны кюнюнде анда джашагъанлагъа  къууанч тепси къуралгъанды. 
КъЧР-ни Къартлары бла сакъатларыны юйюню-интернатыны директору Кейлина Светлана айтхандан, къартланы бу халда сыйлау къайсы динни юсю бла да этиледи. Бу байрамны этген заманда анга къошулгъанла къайсы динден болгъанларына эс бёлюнмейди.
Къурманны къууанчын этиу Интернат юйде джашагъанланы барын да бирикдирген байрам болуб ётгенди. Быллай тепсилени мындан ары да къурай барлыкъдыла.
Джууукъ заманда, дейди Кейлина Светлана, ислам дин бла христиан динни тутханлагъа деб дин джумушларын этерге эки бёлюм ачыллыкъды.

 Быйыл августну 20-да республиканы Драма театрында, адетдеча, Къур’ан окъуучула сыйлы Къур’анны окъуб эришдиле. Аны КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашидни болушлугъу бла Къарачай-Черкесияны Муслиманларыны дин управлениеси, КъЧР-ни Миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы хакъындан министерствосу къурагъан эдиле. Озгъан джылладача, быйыл конкурсха къошулгъанла да, иги деген атха ие болургъа излеб, фахмуларын, билимлерин таныта, къарыуларын, кючлерин аямай кюрешдиле. Аланы арасында 10 джылдан 70 джылгъа деричиле бар эдиле. Профессионалланы окъугъанларына энчи къаралды.