Сиз бу суратда кёрген джаш адамла сыйлы динибизни джолунда биринчи атлам этгенледиле. Динден хапары болгъан джашауда терс атлам этмейди. Была да, Аллах айтса, тыйыншлы адамла болуб, аталарын-аналарын къууандырырла, миллетге да, къралгъа да  джараб, бюсюреу алырла.

Къарачай-Черкесияны муфтийи, Шимал Кавказны Муслиманларыны биригиулерини аралыгъыны председатели, Эресейни Президентинде Дин бирлешликле бла байламлы иш бардыргъан советини члени Бердиланы Алийни джашы Исмаил хаджиге бу кюнледе 65 джыл толады.

Къачан да, къайда да дин башчылыкъгъа уллу сыйлары болгъан адамланы салгъандыла. Сёз ючюн, Къарачайда революциягъа дери джыллада имамчылыкъ этгенле эл багъасы кишиле болгъандыла. Алгъы бурун адамны ийманына къарагъандыла, андан сора анга билими, болуму, хыйсабы бармыды, оноуу джарашамыды, адамла бла келише, сёлеше, тюшюндюре билемиди деб, аллай излемле салгъандыла. Айхай да, адамлыкъ шартларын - иннет тазалыгъын, джюрек джумушакълыгъын, джазыкъсынмакълыгъын - имамны ызындан намазгъа сюелген джамагъат, аны кюнде-кечеде кёрюб, билиб, сынаб тургъан элчилери кимден да иги биледиле. Аны ючюн болур, бизни имамларыбыздан кёбле сыйлары, сырлары болгъан адамладыла. Алагъа джамагъат ышанады, ийнанады, башхалагъа айталмагъан джарсыуун, тарыгъыуун да айтады, оноууна тынгылайды. Имамланы сёзлери бла ненча хоншу бир-бирлерине аууз къара тутханын къойгъанды, ненча юйдеги чачылмай къалгъанды, ненча джаш адам терсее тебреб тюзелгенди, ненча адам Аллах джолуна тюшгенди.

 Дунияда, адам ийнаныб къалалмазча, сейир затла боладыла Аллах буюрса. Къубаланы Фатима, Сылпагъарланы Ибрахимни къызы, айтхан хапар да анга шагъатды.

- Дин джаны бла бир джукъда да окъумагъанма, меннге юретген да болмагъанды. Аны Шимал Кавказда Муслиманланы бирикдирген аралыгъыны башчысы, Къарачай-Черкесияны муфтийи Бердиланы Исмаил хаджи, имамла да биледиле. Аллах буюруб, Къур’анны тюшюмде окъугъан эдим. Аны бла тюнюмде да окъуб тебредим. Артда орус тилге кёчюрюлюб чыкъгъан Къур’анла бла да шагъырей болдум. Энди окъугъанымы ангылайма, кесим айтымла къураб, аятланы ана тилибизге кёчюрюб къоялмайма…

 «Чакъырыгъыз сиз диннге ариу затла бла» дегенди файгъамбарыбыз (Аллахны саламы болсун). Ол джорукъну къаты тутхандыла аны асхаблары да. Аллахны буйругъу бла, Джер джюзюне ислам дин алай бла джайылгъанды.

Аллахны игилигинден, бюгюнлюкде бизде ол халда ишлеген имамла аз тюлдюле. Аланы юслеринден джамагъат кесини разылыгъын бизни газетни юсю бла да билдириученди. Ёзге, аллай афендиле адамладан бюсюреу излеб кюрешмейдиле, аланы хар атламлары Аллахны разылыгъын табар ючюндю.

Хурзук элни имамы Бегеуулланы Солтан хаджи ол затны юлгюсюн кесини юйюнде кёргюзеди. Элде туууб, гитчеликден харам-халал айырыб ёсген джашны алайдагъы джамагъат иги таныйды, бек сыйын кёреди. «Ичигизде эм иги муслиман, эм ариу халиси кимни бар эсе, олду», деген хадис да, эшта, быллай адамла ючюн айтылгъан болур.

  Бу кюнледе Черкесскеде Абу-Ханифа имамны атын джюрютген республикан Ислам институтну юбилейин белгилей, уллу къууанч джыйылыу болду. Ислам институт 25 джыл заманны эллеге, шахарлагъа, дин организациялагъа дин къуллукъчула хазырлайды.

«Совет власть оюлгъан джыллада бютеу Ставрополь крайда (Къарачай-Черкес автоном область да ары кириб) къуру 15 межгит бар эди.  Имамла хазырларгъа керек болду. Биз Ислам институт ачаргъа оноулашдыкъ да, ачдыкъ. Бюгюнлюкде Аллахха шукурла, бизни Ислам институтубуз тыйыншлы дараджадады. Дерс бергенлени арасында Аль-Азхар деген белгили муслиман  университетден келиб ишлеген профессорла бардыла. Мен ара Эресейни, Татарстанны, Москваны дин окъуу заведениелерин да кёргенме. Бизни институт чыртда аладан артха къалмайды.