Россияны МЧС къуллугъуну КъЧР-де бёлюмюню базасында Черкесскени «Свято-Сергиевская» атлы гимназиясыны кадет классларыны окъуучулары экскурсияда болдула. Граждан къорууланыуну джылында сабийле бла ишлеуге айырылыб уллу эс бёлюнеди.
Тюбешиуню аллында Россияны МЧС къуллугъуну КъЧР-де Баш управлениесини къутхарыу ишле бардыргъан бёлюмюню тамадасы Дергоусов Василий бла управлениени излеу-къутхарыу ишле бардыргъан бёлегини тамадасыны заместители Гречкин Сергей сабийлеге, «Хош келигиз!» дей, джылы тюбедиле.


Ала къутхарыучу бёлекни борчлары бла баджаргъан ишлерини юслеринден толу хапар айтдыла сохталагъа. Аны кибик, ол ишде болушлукъ кереклиледен болгъан билдириуню ким алгъанын, болушлукъ этерге кимле барыргъа кереклисин эмда къутхарыучуланы къаллай кёзюуде чакъырыргъа тыйыншлысын да айыртыб айтдыла.
Орус бабас Сергий да «Чин освящения» деген адетлерин этди.
Андан сора экскурсияны андан ары бардыра, бёлекни окъуу классын да, музейин да джокъладыла кадетле. МЧС-чиле да къонакълагъа, онла бла джылланы узагъына ишлеринде неле бла (къаллай экспонатла бла) хайырланыб тургъанларын, кеслери къурашдыргъан затланы да кёргюздюле.  Сабийле ол затлагъа бек уллу сейир-тамаша болуб къарадыла. Ызы бла сохталаны музейден тышына чакъырадыла да, «Защита ЧС» деген усталыкъ алыргъа окъугъан студентле сабийлеге джаралы болгъан, джарсыгъан адамлагъа биринчи болушлукъну къалай этерге кереклисини лагъымларын кёргюздюле. Алай этер ючюн а ала джарсыгъан адамны орнуна «Гоша» деген маникенни хайырландыргъан эдиле.
Теория ишледен сора къонакъла «скалодром» деген окъууну бардырыучу джерге къайтадыла. Алайда къутхарыучула альпинизмни юсю бла къаллай чыныгъыу алгъанларыны эмда мийик джерледе къутхарыу ишлени къалай этгенлерини юслеринден хапар айтдыла, кёргюздюле.
- От джукълатыу бла къутхарыу усталыкъланы, къоркъуусуз бола билиуню чыныгъыу мадарларын баямлау, кенг джайыу МЧС-лени баш ишлерини бириди. Быллай экскурсияланы, тюбешиулени юслери бла кёб затха юренедиле сохтала. Сабийле кёрген, эшитген затларын эслерине терк алыб къоядыла, – дейди Дергаусов Василий.
Ол иш  «Дети в безопасности» деген акцияны ичинде Граждан къорууланыуну джылына джораланыб этилгенди.

 
{jcomments}