Къобан районну ОГИБДД-сы билдиргеннге кёре, биринчи къар тюшгени бла джоллада аварияла кёб болгъандыла. Джол чарпыуланы баш чуруму шофёрланы джоллада эссизликлеринденди, сансызлыкъларынданды.
Къызыу баргъан шофёрну машинасы таяргъа, къоркъуулу болумгъа тюшерге боллукъду. Аны ючюн джолда джюрюуню инспекторлары адамланы саулукъларына къайгъыра, машиналаны чархларын къыш заманнга кёре ауушдурургъа керек болгъанларын шофёрланы эслерине саладыла. Аны тышында Къобан районну ОГИБДД-сыны бёлюмюню къуллукъчулары шофёрла джоллада бек сакъ болурларын излейдиле. Джолда джюрюуню джоругъун бузмазгъа тыйыншлыды. Башха адамланы къоркъуусузлукъларыны юслеринден да сагъыш этерге керекди. Къышхы чархлары болмагъанла, кёб турмайын административ джууаблылыкъгъа тартыллыкъдыла.
Джаяу джюрюген адамла да, джоллада, орамлада сакълыкъны унутмазгъа керекдиле.
Машина джолну ётген сагъатда эсигизни джолгъа ийигиз. Джууукъ келген машина бармыды деб, эки джаныгъызгъа къараб барыгъыз.
Шофёрлагъа дагъыда айтырыбыз, сиз билмеген бир чурумну кючюнден машинагъыз тохтаб къалса неда сынса, ОГИБДД-ны къуллукъчуларына айтсагъыз, аладан болушлукъ табарыкъсыз.
 
 
КИТЕЖЕВ З.,
Къобан районну ОГИБДД-сыны тамадасы, полицияны подполковниги.
 
{jcomments}