Джаш адамланы аскер-патриот юретиуге, тин-иннет байлыкъларын ёсдюрюуге атаб, КъЧР-ни Ич ишлерини министерствосуну Зеленчук бёлюмю, Зеленчук муниципал район, 2-чи номерли школ да къошулуб, кёб иш этеди.
Ол кёб болмай да Зеленчук станседе 2-чи номерли школгъа Эресей Федерацияны Джигити Биджиланы Локъманны джашы Солтан-Хамидни атын атаугъа джоралаб къууанч джыйылыу бардырды. Джигитни эсгере МВД-ны Зеленчук бёлюмюню къуллукъчулары бла, Ветеранланы совети этдирген мемориал къанга салынды. Ол джыйылыуда Зеленчук районну школларыны окъуучулары, ветеранла, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) депутатлары, аскер комиссариатны келечилери, Солтан-Хамидни юй бийчеси бла сабийлери дагъыда башхала бар эдиле.
Хар затны къурагъан, джарашдыргъан онглу адамланы бири, Ветеранланы советини тамадасы М.В. Батча улу кесини сёзюнде Биджи улуну джашау джолуну юсюнден хапар айтды. Джуртубузну келлик тёлюсюн аскер-патриот, ариу халиге юретиу аланы баш ишлерини бири болгъанын чертди.
Биджиланы Солтан-Хамид, гитлерчи фашистле бла сермеше, кёб джигитлик танытханды. Воронеж фронтну 2-чи Хауа Аскерлерини лётчиги болуб, Ил-2 штурмовикде учханды. Ол Белгород-Харьков операциягъа, Курск къазауатха къошулгъанды. Андан сора Украинаны азатлаугъа уллу юлюш къошханды. Воронеж фронтну кёб тюрлю джеринде немецле бла джанын-къанын аямай сермешгенди.
Биджи улу, 91 кере учуб, джауну 11 танкасын, 32 машинасын къурутханды. Тогъуз зенит точканы джокъ этгенди. Сауут-саба, окъ-тоб асыралгъан 5 складны атылтханды.
Кърал, аны этген джигитлигине сый бере, 5 орден бла, кёб медаль бла саугъалагъанды. 1995-чи джыл а анга «Эресей Федерацияны Джигити» деген атны атагъанды.
Солтан-Хамид Зеленчук районну социал-экономика, политика, джамагъат джашаууну ёсюмюне уллу юлюш къошханды. Ёсюб келген тёлюню патриотлукъгъа, интернационалистликге юретиу джанына да тири къошулгъанды.
Джыйылыуну аягъында Ветеранланы советини тамадасы Батча улу 2-чи номерли школгъа «На страже правопорядка и закона» деген китабны да саугъа этиб бергенди.
Биджиланы тукъумну атындан Солтан-Хамидни тамада джашы Александр,  сёлешиб, джыйылгъанлагъа разылыгъын билдиргенди. Андан сора алайгъа келген адамла мемориалгъа гокка хансла салгъандыла.
 
КРИВОЛАПОВ  Г.,
Ич ишлени Зеленчук район
бёлюмюню тамадасыны орунбасары,
ич ишлени подполковниги.   
 
{jcomments}