РФ-ны миллет гвардиясыны Шимал Кавказда аскер округуну тамадасы  генерал-лейтенант Сергей Корнюшкин КъЧР-ни Чапаевское элинде орта школну директору Малсюйгенланы Ачемез бла сабийлени патриот сезимлеге юретиу джаны бла бир оноулу болуб ишлерге деген келишиуге къол салгъанды. 

Эки къауум да сохталаны аскерчилик-патриот эмда адет, адеб джанындан иги халили ёсдюрюуню, артда ол ведомствону баш окъуу заведениелерине кирирча билим да, сынам да бериуню  юсюнде бир-бирине болушургъа келишдиле. «Росгвардиячыла кадетлеге болушхандан да озуб, ала бла аскерчиликни хакъындан къошакъ дерсле да бардырлыкъдыла», - деб билдиреди ведомствону пресс-къуллугъу.

Ол тюбешиуге Шимал Кавказда аскер округну тамадасыны заместители, полковник Михаил Романов, Къобан районну администрациясыны башчысыны заместители Хапаланы Салих, Шимал Кавказны регионла арасы джамагъат организациясыны джорукъ сакълаучу аскерлерини ветеранларыны председатели, отставкадагъы полковник Александр Цапко эмда Росгвардияны территориал органыны ветеранларыны советини председатели, милицияны отставкадагъы подполковниги Сергей Кузнецов да къошулгъан эдиле.

Джыйылыуда Михаил Романовну: «Школла бла кадет класслагъа джууаблылыкъны боюнларына алыб, болушуб туруу Росгвардияны  ашхы адети болуб бошагъанды», - деген сёзлерин къайтарыб айтады ведомствону пресс-къуллугъу.

 

 
{jcomments}