Акъыл да, фахму да, билим да, болум да, насыб да бирден берилселе, мен да болаллыкъма  генерал.
                                            Халкъда джюрюген сёз.

Къыргъыз ССР-ни Талас областында Ленинполь эл.  1953-чю джыл январь айны 27-чи кюню. Халкъыбыз тыш джуртлада тургъанлы 10-чу джыл башланнганды. Ачлыкъдан, аурууладан къырылгъаны сёл болуб, миллетибиз хайт деб тириле башлагъанды. Алай а  И. В. Сталинни ёлюрюне энтда 37 кюн барды. Алкъын халкъны къадары белгисизди. Ёмюрлюкге тыш джуртлада къалыб, эрибми кетерикбиз огъесе ахыр кюнюбюзде санларыбызны Ата джуртубузну топурагъына къошаргъа Аллах буюрлукъмуду? Къысхасыча айтыргъа, бир джанындан алыб къарасанг, ёлюмден къутулдукъ дерге боллукъду, экинчи джанындан къарасанг а – мутхуз белгисизлик.

 «Алкъын терслигинг джокъ эсе да, кесинги эсгергенлей турурча, сеннге бир белги къурайым…» - деб, Уллу Аллах адам улугъа прокуратураны къурагъан болур. Аны айтханым, прокурорланы кеслери бла къабакълашхан къой эсенг, мени сартын, ала ишлеген мекямны къаты бла ётюб башласам да, бир терслигим болгъанча, кеси кесиме ишек этиученме. Бир Аллахдан сора уа бир терслиги, бир гюнахы болмагъан ким барды?..

***

Прокуратурада ишлегенлени байрам кюнлери бла байламлы биз да «Къарачай» газетде аланы юслеринден бир зат джазсакъ деб кёлюбюзге келди да, журналистликде уллу сынамлары болгъан усталарыбыз ишни юсю бла бирер джары кетгенлери амалтын, мен кесим прокуратурагъа барыргъа керек болдум. Барырымы аллы бла, дуниядан хапары болгъан бир танышыма: «Прокуратурада ишлеген, миллетни ичинде сыйы болгъан къарачай джашладан кимни таныйса?» – деб соргъанымда, Хубийланы Халитни джашы Алийни атын айтды. Ма алай бла, Алийни телефон номерин табыб, анга сёлешиб, тюбешир заманыбызны белгилеб, джолгъа чыкъдым.

 Эркенланы Магометни джашы Хазратали Къазахстанда тогъуз башлы юйюрде алтынчы сабий болуб ёсгенди. Тыш джуртну исси хауасында ётсе да сабийлиги, ол Ата джуртуна джюреги бла байланыб тургъанды. Сайрам районда Черноводскедеги эл школну 1970-чи джыл тауусуб, андан сора атасына, анасына болушлукъ бек керек болуб, колхозгъа ишге киреди. Анда не тюрлю ауур ишден да артха турмай, ол алай уруннганды: мамукъ, джюзюм, чюгюндюр, гардош джыйгъанды дагъыда бирси колхоз ишлеге къошулгъанлай тургъанды. Сабийликден огъуна Хазраталини лётчик болургъа мураты болгъанды. Аны себебли 1971-чи джыл ол Тамбов шахарда баш аскер авиацион училищеге окъургъа киреди. Кёб турмай билимин ёсдюрюр мурат бла алайдан да Ворошиловград шахарда штурманланы хазырлагъан авиацион училищеге (ВВАУШ) окъургъа кёчеди. 1975-чи джыл Хазратали училищени айырмагъа тауусады да, аны Прикарпатьеде аскер округга къуллукъ этерге ашырадыла. Аны  Луцк шахарда къаушатыучу эмда бомбала атыучу авиациялы 216-чы полкга (истребительно-бомбардировочный авиационный полк) офицер этиб аладыла. Ол джылла Афганистанны джеринде уруш къызыу баргъан джылла эдиле. Хазраталини Афганистанны джерине ашырыргъа башындан буйрукъ келиб ары хазырлайдыла. 1984-чю джыл капитан Эркен улу Ташкентге учады.

 Къобан районну ОГИБДД-сы билдиргеннге кёре, биринчи къар тюшгени бла джоллада аварияла кёб болгъандыла. Джол чарпыуланы баш чуруму шофёрланы джоллада эссизликлеринденди, сансызлыкъларынданды.
Къызыу баргъан шофёрну машинасы таяргъа, къоркъуулу болумгъа тюшерге боллукъду. Аны ючюн джолда джюрюуню инспекторлары адамланы саулукъларына къайгъыра, машиналаны чархларын къыш заманнга кёре ауушдурургъа керек болгъанларын шофёрланы эслерине саладыла. Аны тышында Къобан районну ОГИБДД-сыны бёлюмюню къуллукъчулары шофёрла джоллада бек сакъ болурларын излейдиле. Джолда джюрюуню джоругъун бузмазгъа тыйыншлыды.

 Россияны МЧС къуллугъуну КъЧР-де бёлюмюню базасында Черкесскени «Свято-Сергиевская» атлы гимназиясыны кадет классларыны окъуучулары экскурсияда болдула. Граждан къорууланыуну джылында сабийле бла ишлеуге айырылыб уллу эс бёлюнеди.
Тюбешиуню аллында Россияны МЧС къуллугъуну КъЧР-де Баш управлениесини къутхарыу ишле бардыргъан бёлюмюню тамадасы Дергоусов Василий бла управлениени излеу-къутхарыу ишле бардыргъан бёлегини тамадасыны заместители Гречкин Сергей сабийлеге, «Хош келигиз!» дей, джылы тюбедиле.