Болатланы Назирни джашы Къурман Совет Аскерге къуллукъ этерге Къарачай районну Тёбен Теберди элинден 1986-чы джыл чакъырылгъанды. Ол, алгъы бурун Ставрополда аскерчилени джыйгъан пунктда 2-3 кюн туруб, алайдан да Туркменияда аскер округда Кушка шахаргъа кетеди. Алайда Къурман тёрт айны карантинде болгъанды. Аны, аскерге кючлю хазырлагъандан сора, августну 1-де, Афганистаннга ашырадыла. Къурманны Герат провинцияда душманла бла кючлю къазауат баргъан Рабати-Мирза ауушда артиллерия полкну мараучуларыны тизгинине къошхандыла.
Къурман кеси айтхандан, тобну атхан бир тобда джети адам болады, аланы хар бири бир джумушну баджарыргъа борчлу болады. Аланы бири наводчикди. Къурман да, ол джумушда душманланы атхан джерлерин тинтиб, мараб ачыкълаучу болуб тургъанды. Аны ачыкълагъанына кёре, тюз координатларына кёре болгъанды бёлекни да тюз ишлегени, ол себебден аны джумушу уллу магъаналы эмда джууаблы болгъанды. Къурман, мараучу болуб, алты айны къуллукъ этгенди. Кушкада къуллукъ этген сагъатда юретгенлерин ол иги алгъаны себебден, урушда да ол билими, фахмусу анга талай кере джанын ёлюмден сакъларгъа болушхандыла. Андан сора аны атхан тоблагъа командир этгендиле, артда уа тахса взводну командирини заместители да болгъанды. Ол ёлюмню кёзюне талай кере къарагъанды. Не къыйын кёзюуде да Болат улу кесини ётгюрлюгюн, адамлыгъын тас этмегенди.

  Кёб болмай «Къарачай» газетни корреспонденти Къобанланы Махмут РФ-ны МЧС-ни КъЧР-де управлениесини Гитче Къарачай районда къарау ишле бёлюмюню тамадасы, МЧС-ни капитаны Ёзденланы Шабагъан бла тюбеб ушакъ  этген эди. Шабагъан ишини юсюнден Махмутха айтхан хапарны окъуучулагъа теджейбиз.

- Мен Гитче Къарачай районда къарау ишлени бардыргъан бёлюмге 2011-чи джылдан бери башчылыкъ этиб келеме. Тышындан къарагъанча ишибиз тынч тюлдю. Анда-санда болмаса, кабинетледе олтуруб турмайбыз. Мени биргеме дознаватель Салпагъарланы Ислам бла инспектор Чотчаланы Рамазан ишлейдиле. Биз Гитче Къарачай районну эллерине барыб, джамагъат бла тюбешиб турабыз. Быйылны биринчи джарымы кёб болмай бошалса да, районну эл-элине айланыб, адамла бла 28 тюбешиу къурагъанбыз. Ма ол тюбешиулеге 1450 адам келген эди. Бизни конторубуз Ючкекендеди. Красный Восток, Къызыл Покун, Элкъуш, Кичи Балыкъ эллеге баргъан бизни иги кесек заманыбызны алыучанды.