КъЧР-ни эл мюлк министри Боташланы Анзор бла аны орунбасары Ижаланы Хусей Элистада бардырылгъан къалмукъ малны заводчуларыны Миллет ассоциациясыны 9-чу съездини ишине къошулгъандыла.

Эресей Федерацияны Эл мюлк министерствосуну келечилери, КъФО-ну, ШКФО-ну, ПФО-ну субъектлерини эл мюлк
организацияларыны тамадалары бла усталары, алчы илму учреждениелени къуллукъчулары болгъандыла.

Къалмукъ Республиканы Башчысы Алексей Орлов, эл мюлк министри Баатр Болаев, Халкъ Хуралны (Парламентни) Председатели Анатолий Козачко съездде алгъыш сёз айтыб сёлешгендиле.

Джыйылгъанла Къалмукъ Республикада эт малчылыкъны ёсдюрюуню болумун сюзгендиле. Къалмукъ тукъумлу

малны этлилигини генетикасына, джууукъ заманда этилирге тыйыншлы ишлеге, Абердин-ангус тукъум бла къалмукъ
тукъумлу малланы бир-бирлерине къошуб, эт производствону къалай ёсдюрюрге боллугъуна къарагъандыла.

Съезд ишин Къалмукъ Республиканы алчы эл мюлклерине барыу бла бошагъанды. Адамла регионну асыулу мюлклерини базаларында къалмукъ тукъумлу малланы къалай ёсдюргенлерине къарагъандыла. Сынам алмашхандыла.

 
{jcomments}