Мындан алда Архыз посёлокда официал халда Джаш тёлюню форуму ачылгъанды. Ол къууанч джыйылыуда Къарачай-Черкесияны миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы хакъындан министри Мурат Хапиштов, джамагъат советни членлери, «Социально-культурный центр реализации проектов и инициатив Фолк-молодость» АНО-ну директору Марина Филимонова да болгъандыла. Ол форум республиканы 60-дан аслам студенти бла аспирантын джыйгъан эди.

Аны ачылыууна Кавказны проблемаларыны аралыгъыны, МГИМО-ну регионал къоркъуусузлугъуну тамада илму къуллукъчусу, тарих илмуланы кандидаты Ахмет Ярлыкапов, Шимал Кавказ кърал гуманитар-технология академияны проректору, физика-математика илмуланы доктору Эдиланы Далхат, спортну махтаулу устасы, Пекинде Олимпия оюнлагъа къошулгъан, дунияны кубогун юч кере алгъан, Европаны чемпионатында юч кере хорлагъан Темрезланы Науруз, джаш тёлюню ишлеринден федерал агентствону экспертлери дагъыда башхала къошулгъандыла.

Мурат Хапиштов, форумну ача, миллетлени араларында ангыламакълыкъ бегиб туруруна джораланыб этилген проектлени тири джакълагъанлары ючюн, республиканы тамадаларына бюсюреу этгенди.

«Республикада арт он джылны ичинде миллетлени араларында бир-бирлерин ангыламагъан болмагъанды. Аллай болум къуралгъаны адамла бир-бирлерин сыйлагъанларын, багъалатханларын кёргюзеди. Ол артыкъсыз да студентлени, джаш тёлюню арасында кёрюннгени къууандырады. Къарачай-Черкесияны кёб миллетли джаш тёлюсю ата-бабадан келген бай адетлени, адебни, намысны сакъларыкъларын биз бек излейбиз», - дегенди Мурат Хапиштов.

Ол, джыйылгъанлагъа форум иги ишлерча, проектлени презентациялары таб бардырылырча болум теджеди.

Миллетлени ишлеринден федерал агентствону джамагъат советини члени Марина Филимонова, сёлешиб, бу форумну бардырыу джыл сайын да ашхы адет боллугъун айтханды.

"Излеми болгъан джаш тёлюню джангы инструментлеге, технологиялагъа юретирге мадар болгъаныны уллу магъанасы барды. Ол заманда ала дунияда айтылгъан затлагъа тюз багъа бере билликдиле», - деди Марина Филимонова.

Форумда окъуу программала боллукъдула. Аланы тамалында экспертле бла властны, илмуну, маданиятны, спортну келечилери тюбеширикдиле. Проектлени презентациялары да бардырыллыкъдыла.

УЗЕИРЛАНЫ Хусей.

 

 

 
{jcomments}