КъЧР-ни Правительствосуну Юйюнде КъЧР-ни Правительствосуну Председате лини биринчи заместители Байчораланы Эльдарны «Рослесозащита» ФБУ-ну директору Олег Токарев бла ишни юсюнден тюбешиую болду.

Тюбешиуге Чечен Республикада Чегетлени къоруулау аралыкъны директору Хазуев Хасан бла КъЧР-де Чегетлени хакъындан управлениени тамадасы Батчаланы Борис да къошулдула. Тюбешиуню кёзюуюнде чегетлени патологияларыны хакъындан мониторинг бардырыуну, чегетлеге къошулууну, джангыртыуну эмда алада болумну хакъындан ишлени сюздюле. Олег Токарев чертгенден, республиканы джеринде чегетлени къоруулау тыйыншлы дараджадады, алай а чегетлени патология болумларына, алагъа къайгъырыуну джангы мадарларын сингдириу бла аланы хайырландырыугъа, чегетледе санитар болумгъа артыкъ да аслам эс бёлюрге чакъырды.

Андан тышында да, Къарачай-Черкес Республика бла «Рослесозащита» ФБУ-ну бирлешиб, бир оноугъа келишиб урунургъа, чегет патология бла чегетлеге къошуу эмда джангыртыу ишледе сынам, методика ишледе республикагъа болушлукъ этиуню кенгертиуню хакъындан да теджеуле болдула.

(БИЗНИ КОРР.).

 
{jcomments}