Бу кюнледе Москваны «Манеж» деген ара кёрмюч залында «Эресейчи энергетика ыйыкъ» (РЭН) деген халкъла арасы форум болуб ётгенди.

Бизни республикадан аны ишине КъЧР-ни Правительствосуну Председателини заместители, КъЧР-ни Москвада таймаздан ишлеген келечиси Гогова Мадина, КъЧР-ни Правительствосуну Председателини заместители Смородин Сергей,КъЧР-ни къурулуш, мекям-коммунал мюлкюню министри Гордиенко Евгений къошулгъандыла. «Эресейчи энергетика ыйыкъ» деген халкъла арасы форумну ишин Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путин ачханды.

Форум ЭФ-ны Энергетика министерствосуну, Москваны Правительствосуну, Росконгресс фондну болушлукълары бла къуралыб бардырылгъанды.

- Эресей отлукъ-энергетика комплексде дунияда алда баргъан къралланы бири болгъаны себебли энергетика санагъатха уллу юлюш къошады. Энергетика компанияла бла ведомстволаны тамадалары, тыш къралланы экспертлери энергетиканы айнытыу мадарларын сюзерге Москваны эмда «Эресейчи энергетика ыйыкъны» сайлагъанларына разыма, - дегенди кесини сёзюнде РФ-ны энергетика министри Александр Новак.

Форумну программасыны тамалында тюрлю-тюрлю форматда кенгешле, «тёгерек столла», лекцияла, тюбешиуле, бютеулей да - 67 джумуш къуралыб бардырылгъанды. Форумну ишчи программасына 471 спикер къошулгъанды.

«Эресейчи энергетика ыйыкъны» тамалында «Медиа ТЭК-2018» деген Бютеуэресей конкурсну лауреатларын да саугъалагъандыла. Аны юч ёчюне да Neftegaz.Ru басма тыйыншлы болгъанды.

Форумну джаш тёлюге джораланнган кюнюнде «Джаш тёлю башламчылыкъны энергиясы» конкурсда, «CASE-IN» деген халкъла арасы инженер чемпионатда, «Энергопрорыв» деген проект конкурсда хорлагъанланы да алгъышлаб, сыйлы саугъала бла саугъалагъандыла.

Санагъат кёрмючде «Газпром», «Россети», «Новатэк», «Росатом», «Фортум», «РусГидро», «Транснефть», «СИБУР», «Роснефть», «Глобальная энергия» Москваны Правительствосу, Татарстан Республика отлукъ-энергия комплексде алчы тинтиулерин эмда джетишимлерин кёргюзгендиле.

«Эресейчи энергетика ыйыкъны» ишине аны ахыр кюнюнде санагъатны джаш усталары, студентле бла школ сохтала да къошулгъандыла. Ала Эресей Федерацияны энергетика министри Михаил Новак, ЭФ-ны баш билим бла илму министри Михаил Котюков бла тюбешгендиле.

КъЧР-ни Башчысыны эмда Правительствосуну пресс-къуллугъу.

 
{jcomments}