«Турникетсиз ыйыкъ» деген Бютеуэресей акция бла байламлы Эресейни Федерал Почта управлениесини Къарачай-Черкес бёлюмю Черкесск шахарны школларыны сохталарына экскурсия этдиргенди.

Сохтала быйыл Черкесскеде ачылгъан джангы форматлы почта бёлюмге къонакъгъа чакъырылгъандыла. Окъуучула былайда ишни къуралгъаны эмда баргъаны бла шагъырей болгъандыла. Айтыргъа, почта связны бёлюмюнде не иш баджарыла эсе, ол ишлени барындан да хапар билгендиле.

Сохтала, почта ишни эбине тюшер ючюн, алайда ишлегенлеге кёб тюрлю соруу бериб, джууаб да алгъандыла.

Экскурсиягъа келген окъуучула бла УФПС-ни КъЧР-де бёлюмюню джаш тёлю советини келечилери да тюбешгендиле. Аны бла бирге акциягъа Бютеуэресей Халкъ фронтну регионал бёлюмюню эмда Къарачай-Черкес Республиканы Промышленность бла сатыу-алыу министерствосуну келечилери да къошулгъандыла.

Ким биледи, экскурсиягъа келген сохталаны ичлеринден келир заманда почта бла байламлы усталыкъланы сайларыкъла да чыгъаргъа болурла.

 

ЁЗДЕНЛАНЫ Рашид,

УФПС-ни КъЧР-де бёлюмюню къуллукъчусу.

 
{jcomments}