Къарачай-Черкесияда «Архыз» курортну тау лыжа джоллары спорт эришиуле бардырырча болгъанлары тинтилиб, ачыкъланыб, спорт аралыкъланы Бютеуэресей реестрине кийирилгендиле. 

Аллай бегимни Эресей Федерацияны Спорт министерствосу этгенди.

«Курортну география, табигъат эмда инфраструктура ашхылыкълары арт джыллада кёб спортчуну эсин бёледи. Бир джылны ичинде курортну площадкасы  окъуу-юретиу джанындан тюрлю-тюрлю спорт эришиуле, юрениу джыйылыула бардырыргъа спортчуланы сюйген джерлери болуб бошагъанды», - деб хапар айтханды «Шимал Кавказны курортлары» деген акционер бирлешликни баш директору Хасан Тимижев.

«Озгъан джай курортда Санкт-Петербург бла Эресейни джыйым командалары биатлондан юрениуле бардыргъандыла. Къыркъаууз (сентябрь) айда Шимал Кавказ федерал округда маунтинбайк спортдан биринчи эришиуле болгъан эдиле.

Шимал Кавказда грек-рим тутушдан, эркин тутушдан, дзюдодан бек кючлю спортчула хазырлайдыла. Алай болса да, бизде спортну къыш тюрлюлерин ёсдюрюрге да мадар барды. «Архызны» спорт джаны бла  ёсюмю, тау лыжа спорт бла кюреширге регионда джашагъанланы кесине тартырыкъды», - деб къошханды Хасан Тимижев.

«Архыз» курортда хар зат заманны излемине келишгенине къагъытлары бегигени себебден тау лыжаладан, сноуборддан Бютеуэресей, къралла арасы дараджада эришиуле бардырырча мадар барды. Биринчи уллу эришиуле къысха заманда башланныкъдыла. Сёзден, келир джыл башил (январь) айдан  курортда сноуборддан, спортну башха тюрлюсюнден да Эресейни кубогу ючюн эришиуле бардырыллыкъдыла.

Узеирланы Хусей.

 
{jcomments}