Бу кюнледе Черкесскеде «Купол» деген спорт комплексде Къарачай-Черкесияда Росгвардияны управлениесини къуллукъчуларыны арасында къол тюйюшден (рукопашный бой) эришиуле бардырылдыла. Ёчлю орунланы алыр ючюн, 60-дан 100 килограммгъа дери ауурлукъда 50 адам юч къауумгъа юлешиниб эришдиле.

Ол джыйылыуда болгъанланы арасында Росгвардияны джергили управлениесини тамадасыны орунбасары, полицияны полковниги Сергей Богданов эмда джергили органны физкультурадан хазырлаудан тамадасы, полицияны капитаны Дураланы Мурат бар эдиле.

Чемпионатны ахыр эсеблери билдиргенден, ОМОН-чула биринчи орунну алдыла. СОБР-ны спортчулары экинчи оруннга чыкъдыла. Ючюнчю орун ведомстводан тышында сакълауну управлениесини командасына джетди.

«Болгъан спортчула да кючлю хазырланнганларын, усталыкъларын кёргюздюле. Бу эршиулеге къошулгъанланы барын да алгъышлайма, спортда джангы джетишимле теджейме», - деди кесини сёзюнде Сергей Богданов.

               (БИЗНИ КОРР.).

 
{jcomments}