Мындан алда Черкесск шахарда  биринчилик ючюн боксдан эришиуле болдула.

Анда 15-чи школну окъууучусу 11 джыл болгъан Теуналаны Карим кесини ауурлугъунда джашчыкъланы хорлаб, биринчи орунну алды. Ол джетишими ючюн Карим медаль, кубок, сыйлы грамота бла саугъаланнганды.

- Дагъыда бизни школдан талай сохта ал орунлагъа ие болдула. Чехов Георгий, Гумжачев Дамир да бардыла аланы араларында. Юренирге башха школладан да келедиле. Бир-бирде элли сабий болуб да къаладыла. Бары да дерследен сора джюрюйдюле, - дейди тренерлери Мударов Мухаммед.

(БИЗНИ КОРР.).

 
{jcomments}